ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG

Huỳnh Trung Hiếu1,, Võ Quang Đình Nam1
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gãy thân xương đùi là một chấn thương gây mất khả năng vận động ở trẻ em, chiếm 1,6% trong gãy xương ở trẻ em. Điều trị gãy xương  đùi  phụ thuộc vào độ tuổi, kiểu gãy xương, các thương tích liên quan, thể trạng của trẻ và tình trạng kinh tế xã hội của gia đình. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đinh nội tủy Metaizeau dưới màn tăng sáng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả số liệu, 54 trường hợp trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại khoa Nhi bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/2019 đến 12/2021. Kết quả: Lành xương đạt 100%, kết quả chung đạt mức rất tốt 62,9%, tốt 37,1%, không có kết quả kém, dài chi sau phẫu thuật trung bình 8,4 mm, chức năng khớp gối và khớp háng tốt. Kết luận: Đinh nội tủy Metaizeau dưới màn tăng sáng là một phương pháp điều trị hiệu quả với gãy kín thân xương đùi trẻ em lứa tuổi đi học.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Flynn JM, Schwend RM. Management of pediatric femoral shaft fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2004. 12(5): 347–359, DOI: 10.5435/00124635-200409000-00009.
2. Phạm Kim Thiên Long. Điều trị gãy thân xương đùi trẻ em bằng đinh nội tủy Rush dưới màn tăng sáng, Thời sự Y Dược học, 2000. 6-2000, 119-120.
3. Nguyễn Thái Sơn. Đinh Nancy và các khả năng áp dụng. Hội nghị khoa học chấn thương chỉnh hình toàn quốc lần 3, Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam, 2003. 66-74.
4. Flynn JM, Hresko T, Reynolds RA, et al. Titanium elastic nails for paediatric femur fractures:
a multi-center study of early results with analysis of complications, Journal of Pediatric Orthopaedics, 2001. 21: 4-8. Doi: 10.1097/00004694-200101000-00003.
5. Ho CA, Skaggs DL, Tang CW, et al. Use of flexible intramedullary nails in pediatric femur fractures. J Pediatr Orthop, 2006. 26(4): 497–504. Doi: 10.1097/01.bpo.0000226280.93577.c1
6. Saikia K.C., Bhuyan S.K., Saikia S.P. Titanium elastic nailing in femoral diaphyseal fractures of children in 6-16 years of age. Indian journal orthopaedics. 2007. 41(4): 381-385. Doi: 10.4103/0019-5413.33876.
7. Bandyopadhyay R., Mukherjee A. Short term complications of titanium elastic nail in the treatment of diaphyseal fracture of the femur in children, The open orthopaedics jourmal, 2013. 7(1), 12-17. Doi:10.2174/1874325001307010012.
8. Wall EJ, Jain V, Vora V, et al. Complications of titanium and stainless steel elastic nail fixation of pediatric femoral fractures, J Bone Joint Surg Am, 2008. 90(6), 1305–1313. Doi: 10.2106/JBJS.G.00328.
9. Green JK, Werner FW. A biomechanical study on flexible intramedullary nails used to treat pediatric femoral fracture. J Orthop Res. 2005. 23(6), 1315-1320.
DOI: 10.1016/j.orthres.2005.04.007.1100230612.
10. Narayanan UG, Hyman JE, Wainwright AM, et al. Complications of elastic stable intramedullary nail fixation of pediatric femoral fractures, and how to avoid them. J Pediatr Orthop. 2004. 24(4): 363–369. Doi: 10.1097/00004694-200407000-00004.
11. Mazda K, Khairouni A, Pennecot GF, et al. Closed flexible intramedullary nailing of the femoral shaft fractures in children. J Pediatr Orthop, 1997. 6(3): 198–202. Doi: 10.1097/01202412199707000-00008.
12. Lascombes P., Métaizeau J.D. Femoral Fracture. In: Flexible Intramedullary Nailing in Children, Springer-Verlag Berlin, 2010. 197-230.
13. John M. Flynn, David L. Skaggs. Femoral shaft fractures, In: Rockwood and Wilkins’ Fractures in children 9e, 2019. 1458-1526.
14. Nguyễn Thế Điệp. Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau, Luận án Tiến sỹ y học, Học viện quân Y Hà Nội. 2019.
15. Reynodls D.A. Growth changes in fractured long-bones, Journal of bone and joint surgery. 1981. 63(1), 83-88. Doi: 10.1302/0301-620X.63B1.7204480.