GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021

Phạm Minh Hiếu1,, Nguyễn Minh Trang2, Trần Thái Thanh Tâm1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Bệnh COVID-19 đang là vấn đề toàn cầu. Xét nghiệm LDH được quan tâm trong việc phân biệt các bệnh nhân COVID-19 nặng. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định nồng độ LDH trung bình ở một số tình trạng bệnh nặng và tử vong trên bệnh nhân COVID-19; 2. Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm LDH trong việc tiên đoán một số tình trạng bệnh nặng và tử vong trên bệnh nhân COVID-19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 120 bệnh nhân COVID-19 từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2021. Kết quả: Nồng độ LDH trung bình ở nhóm bệnh nhân COVID-19 không nặng và nặng lần lượt là 266 ± 118,5 U/L, 384 ± 147,4U/L (p<0,001), ở nhóm bệnh nhân không nhập viện ICU và có nhập viện ICU là 301 ± 125,6U/L và 415 ± 152,8U/L (p<0,001), ở bệnh nhân COVID-19 không có ARDS và có ARDS là 311 ± 131,9U/L và 432 ± 149,2U/L (p<0,001), ở nhóm bệnh nhân không tử vong và tử vong là 311 ± 135U/L và 421 ± 147,6U/L (p<0,001). Xét nghiệm LDH có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 78,7% và 61,3%; 69,1% và 67,7% ;73,8% và 67,9%; 71,7% và 64,9% trong việc tiên đoán bệnh nhân COVID-19 nặng, có nhập viện ICU, có ARDS và tử vong. Kết luận: Nồng độ LDH tăng trên bệnh nhân COVID-19 nặng, có nhập viện ICU, có ARDS và tử vong. Xét nghiệm LDH có giá trị khá tốt trong việc tiên đoán bệnh nhân COVID-19 nặng, có ICU, có ARDS và tử vong.   

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Akdogan D et al. (2021), “Diagnostic and early prognostic value of serum CRP and LDH levels in patients with possible COVID-19 at the first admission”, J Infect Dev Ctries, 15(6), pp.766-772.
2. Aloisio, E., Pasqualetti, S., & Panteghini, M. (2021), “Linking lactate dehydrogenase to the severity of COVID-19 cannot ignore the employed methodology”, The American journal of emergency medicine, 45, pp.652-653.
3. Brandon MH. et al. (2020), “Lactate dehydrogenase levels predict coronavirus disease 2019 (COVID-19) severity and mortality: A pooled analysis”, American Journal of Emergency Medicine, 38, pp.1722-1726.
4. Chen Z et al. (2020), “Laboratory markers associated with COVID-19 progression in patients with or without comorbidity: A retrospective study”, J Clin Lab Anal, 35(1).
5. Dong X, Sun L, Li Y (2020), “Prognostic value of lactate dehydrogenase for in-hospital mortality in severe and critically ill patients with COVID-19”, Int J Med Sci 2020; 17(14), pp.2225-2231.
6. Figueira Gonçalves JM (2020), “Biomarkers of acute respiratory distress syndrome in adults hospitalised for severe SARS-CoV-2 infection in Tenerife Island, Spain”, BMC Res Notes, 13(1), 555.
7. Geng et al. (2021), “Risk factors for developing severe COVID-19 in China: an analysis of disease surveillance data”, Infectious Diseases of Poverty, 2021, pp.10- 48.
8. Huang C, Wang Y, Li X, et al. (2020), “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China”, Lancet, 395(10223), pp.497-506.
9. ISARIC Clinical Characterisation Group (2020). “COVID-19 symptoms at hospital admission vary with age and sex: ISARIC multinational study”, medRxiv: the preprint server for health sciences, 20219519.
10. Kishan D. et al. (2021), “Erum ferritin, serum LDH and d-dimer in correlation with the outcome in Covid-19”, International Journal of Medical Research & Review, 9(1), pp.46-53.
11. Scott Gutovitz et al. (2021), “Clinical Characteristics and Laboratory Biomarkers for Patients with Suspected COVID-19 Infection Within HCA Healthcare”, HCA Healthcare Journal, 2(8).
12. Serin I. et al. (2020), “A new parameter in COVID-19 pandemic: initial lactate dehydrogenase (LDH)/Lymphocyte ratio for diagnosis and mortality”, Journal of Infection and Public Health, 13, pp.1664-1670.
13. Shi J et al. (2020), “Lactate dehydrogenase and susceptibility to deterioration of mild COVID19 patients: a multicenter nested case-control study”, BMC Med, 18(1), pp.168.