KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

Vũ Thị Đào

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn bệnh viện đang là vấn đề y tế toàn cầu làm tăng tỉ lệ biến chứng, tử vong cho người bệnh. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2007 tại các nước đang phát triển cho kết quả 1,4 triệu người bệnh mắc nhiễm khuẩn bệnh viện, chi phí cho người bênh mắc nhiễm khuẩn bệnh viện khoảng 1.300.000-2.300.000 USD/ năm. Tại châu Âu, tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện khoảng 50.000 ca tử vong/năm. Tại Việt Nam tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện chung ở người bệnh nhập viện từ 5%-10% tùy theo đặc điểm và quy mô bệnh viện. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện có thể lên tới 20%-30% ở những khu vực có nguy cơ cao như Hồi sức tích cực, ngoại khoa… Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỷ lệ kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Trà Vinh năm 2021. 2. Xác định mối liên quan đến kiến thức, thái độ về
kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tất cả điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện Sản nhi tỉnh Trà Vinh. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đúng 58,7%, thái độ đúng 70,7%. Có mối liên quan giữa trình độ với kiến thức và thái độ của điều dưỡng. Kết luận: Với tỷ lệ kiến thức và thái độ của điều dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn còn thấp, vì vậy cần tiếp tục mở các lớp tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm cải thiện kiến thức, thái độ của điều dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn. Kết hợp đào tạo, cập nhật các văn bản hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2012), Tài liệu đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở.
2. Bộ Y tế (2015), Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y.
3. Bộ Y tế (2017), Quyết định số 3916/ QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017, phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4. Bùi Hồng Giang (2013), “Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn và điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai năm 2012”, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), “Thực trạng kiến thức và thái độ của điều dưỡng hồi sức tích cực về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức”, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Huế (2019), “Kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng hệ ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương”, Luận văn Thạc sĩ Y học Trường Đại học Y Hà Nội
7. Trần Văn Long, Nguyễn Thảo Trúc Chi (2021), “Thực trạng kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên tại một số khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, (2), tr.154-159.
8. Nguyễn Thị Tuyết Mai (2016), “Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng Bệnh viện E năm 2015”, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
9. Deborah J.Ward (2011), “The role of education in the prevention and control of infection: a review of the literature”, Nurse Educ Today, 31(1), pp.9-17.
10. World Health Organization (2007), Infection prevention and control of epidemic- and respiratory diseases in health care, pp.7-17.