NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN

Đào Long Châu1, Đinh Kiều Minh Anh1, Nguyễn Thị Cẩm Duyên1, Cao Lâm Gia Hân1, Lê Ngọc Hân1, Nguyễn Thị Thu Huyền1, Trần Cao Trúc Linh1, Phạm Nguyễn Quốc Thông1, Võ Đào Thảo Vy1, Nguyễn Ngọc Nhã Thảo1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ngày nay, dịch vụ làm đẹp cho tóc rất phát triển cùng với các yếu tố môi trường dẫn đến mái tóc bị hư tổn nên việc chăm sóc và phục hồi tóc ngày càng được quan tâm. Được biết men bia qua quá trình chuyển hóa tạo ra các thành phần có lợi cho tóc nhưng có rất ít nghiên cứu nói về tác dụng trên tóc. Hiện nay, ở Việt Nam và trên thế giới có một số chế phẩm chăm sóc tóc có thành phần men bia nhưng vẫn còn ít công trình nghiên cứu nào được công bố. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng công thức bào chế kem ủ tóc men bia hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn và khảo sát tác dụng phục hồi của sản phẩm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Kem ủ tóc men bia được bào chế bằng phương pháp nhũ hóa trực tiếp và sản phẩm đối chứng Kem ủ tóc Watsons. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa theo quy định của Dược điển Việt Nam V đối với thuốc mềm dạng kem. Khảo sát tác dụng của chế phẩm trên 3 nhóm đối tượng với các mức độ tổn thương tóc khác nhau dưới kính hiển vi điện tử quang học. Kết quả: Đã nghiên cứu thành công kem ủ tóc men bia với công thức F10 đáp ứng các chỉ tiêu về độ bền, độ dàn mỏng, độ bám dính, độ ổn định, tính kích ứng, hình thức cảm quan, độ đồng nhất, độ pH và định tính. Sau 3 tuần khảo sát nhận thấy có sự phục hồi tóc trên 6 tình nguyện viên  tham gia chứng minh bằng sự giảm bậc hư tổn của tóc. Kết luận: Kem ủ tóc men bia có tác dụng phục hồi tóc hư tổn từ mức độ nặng (cấp 3) đến nhẹ (cấp 1).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Maurya, S., & Maury, S. A review on activity of herbal hair mask on hair fall. World Journal of Pharmaceutical Research. 2022. 11(6), 316-325, http://doi.org/10.32628/IJSRST2293114.
2. Puligundla, P., Mok, C., & Park, S. Advances in the valorization of spent brewer's yeastz’. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2020. 62, 102350, https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102350.
3. Helen, I., Hadinoto, I., Hadisoewignyo, L., & Soegianto, L. Effect of various concentration of vegetable protein in hair mask on the hair texture. Indonesian Journal of Cancer Chemoprevention. 2011. 2(1), 159-168, http://doi.org/10.14499/indonesianjcanchemoprev2iss1pp159-168.
4. Sharma Pushpam, Parashar Tarun, Rani Soniya and Jakhmola Vikash. Formulation and Evaluation of Herbal Hair Pack. International Journal of Creative Research Thoughts. 2022. 10(6), 420-429, https://ijcrt.org/papers/IJCRT22A6058.pdf.
5. Shahtalebi, M. A., Sadat-Hosseini, A., & Safaeian, L. Preparation and evaluation of clove oil in emu oil self-emulsion for hair conditioning and hair loss prevention. Journal of HerbMed Pharmacology. 2016. 5(2), 72-77, https://core.ac.uk/download/pdf/143844682.pdf.
6. Bondarenko, Z. V., & Emello, G. G. Component composition development of hair mask. Chemistry, Technology of Organic Substances, Materials and Goods. 2013. 4, 87-90, https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14371/2/20.pdf.txt.
7. Bộ Y tế. Quyết định ban hành tiêu chuẩn giới hạn vi khuẩn, nấm mốc trong mỹ phẩm và phương pháp thử kích ứng trên da. Quyết định số 3113/1999/QĐ-BYT ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hà Nội. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh3113-1999-QD-BYT-tieu-chuan-gioi-han-vi-khuan-nam-moc-trong-my-pham-phuong-phapthu-kich-ung-tren-da-69588.aspx.
8. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam V. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 2018.
9. Kim Youn-Duk. Development of a classification system for extrinsic hair damage: Standard grading of electron microscopic findings of damaged hairs. The American journal of dermatopathology. 2010. 32(5), 432-438, http://doi.org/10.1097/DAD.0b013e3181c38549.
10. Leite, Marcella Gabarra Almeida, and Patricia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos. Development and efficacy evaluation of hair care formulations containing vegetable oils and silicone. International Journal of Phytocosmetics and Natural Ingredients. 2018. 5(1), 9, http://doi.org/10.15171/ijpni.2018.09.