TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ

Lưu Thị Thủy1,, Trần Thị Hoàng Oanh1, Đỗ Thị Hoài Thanh1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Sinh viên các trường y dược đã đóng góp rất lớn vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trải nghiệm của sinh viên khi tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả trải nghiệm của sinh viên khi tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 23 sinh viên đã từng tham gia phòng chống COVID-19 của một Trường Đại học Y Dược công lập ở thành phố Đà Nẵng được lựa chọn để phỏng vấn sâu. Số liệu được phân tích bằng phương pháp phân tích nội dung. Kết quả: Tham gia phòng chống dịch COVID-19 giúp sinh viên gia tăng hiểu biết về chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, tăng sự tự tin và trưởng thành của bản thân, xây dựng nhiều mối quan hệ, có sự đồng cảm hơn với người dân. Bên cạnh đó, sinh viên cũng bày tỏ các khó khăn khi tham gia tình nguyện, chủ yếu là sự không hợp tác của người dân. Các khó khăn khác gồm điều kiện sinh hoạt và làm việc thiếu thốn, tâm lý lo sợ nhiễm bệnh, sự hiểu nhầm và phối hợp chưa hiệu quả của địa phương, sự kỳ thị của người dân địa phương. Kết luận: Sự hỗ trợ của nhà trường và địa phương là cần thiết để giúp sinh viên đóng góp hiệu quả nhất vào các hoạt động tình nguyện. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2021), Gần 30.000 cán bộ y tế, sinh viên y dược đã có mặt, sẵn sàng đến chống dịch COVID- 19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh.
2. Bazan D, Nowicki M, Rzymski P (2021), “Medical students as the volunteer workforce during the COVID-19 pandemic: Polish experience”, Int J Disaster Risk Reduct, 55/102109.
3. Chawłowska E, Staszewski R, Lipiak A, et al. (2021), “Student volunteering as a solution for undergraduate health professions education: Lessons from the COVID-19 pandemic”, Front Public Health, 8/633888, pp.1-11.
4. Chengane S, Cheney A, Garth S, et al. (2020), “The COVID-19 response in Nebraska: How students answered the call”, Prev Chronic Dis, 17/200269.
5. Mak KA, Sheikh AR, Grieve S, et al. (2021), “Lessons learnt from medical students' experiences of volunteering in the NHS during the COVID-19 pandemic”, Future Healthc J, 8/3, pp. e734.
6. Müller L, Heymanns M, Harder L, et al. (2020), “Medical students’ commitment during the SARSCoV-2 pandemic: Preparedness, motivation, and impact on students’ skills”, Res Square, pp.1-14.
7. Nolan H, Owen K (2021), “Qualitative exploration of medical student experiences during the COVID-19 pandemic: Implications for medical education”, BMC Medical Education, 21/285.
8. Rajkumar RP (2020), “COVID-19 and mental health: A review of the existing literature”, Asian J Psychiatr, 52/102066.
9. Tran QA, Nguyen HTT, Bui TV, et al. (2021), “Factors associated with the intention to participate in Coronavirus disease 2019 frontline prevention activities among nursing students in Vietnam: An application of the Theory of Planned Behavior”, Frontiers in Public health, 9/699079.
10. Tran V, Pham DT, Dao TNP, et al. (2022), “Willingness of healthcare students in Vietnam to volunteer during the COVID-19 pandemic”, J Community Health, 47/1, pp.108-117.