THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022

Trần Thị Ngọc Anh1,, Phan Văn Tường2
1 Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Hồ sơ bệnh án là công cụ cần thiết trong quá trình chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Vì vậy cần được ghi chính xác và đầy đủ. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng ghi hồ sơ bệnh án nội trú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 306 hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất từ tháng 3 đến tháng 6/2022. Kết quả: Có 36,6% hồ sơ đạt yêu cầu, trong đó phần thông tin chung đạt thấp nhất (43,1%), hồ sơ khối Ngoại có tỉ lệ ghi đạt thấp nhất (27,4%). Kết luận: Cần ưu tiên khắc phục những lỗi sai để tăng cường chất lượng ghi hồ sơ bệnh án.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (1997), Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 về việc ban hành Quy chế Bệnh viện.
2. Bộ Y tế (2001), Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án.
3. Bộ Y tế (2011), Thông tư 07/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
4. Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (2020), Báo cáo hoạt động bệnh viện năm 2020.
5. Chính phủ (2015), “Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”.
6. Nguyễn Văn Thu (2019), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi Hồ sơ bệnh án nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2019, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
7. Mạc Thị Thúy (2019), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến ghi hồ sơ bệnh án nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tháng 4, 5 năm 2019, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
8. Linh Quang Vũ (2019), Thực trạng ghi hồ sơ bệnh án nội trú và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế Hòa An, Cao Bằng, quý I năm 2019, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
9. Lê Ngọc Đan Tâm (2019), Thực trạng ghi hồ sơ bệnh án nội trú và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk năm 2019, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
10. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2018), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến ghi chép hồ sơ bệnh án tại khoa lâm sàng Bệnh viện Phổi Đồng Tháp năm 2018, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
11. Hoàng Ánh Hưng (2020), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến ghi hồ sơ bệnh án nội trú tại khoa Nội Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2020, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.