KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG

Võ Hữu Hội1,, Võ Tấn Ngà1
1 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng huyết có sinh lý bệnh phức tạp với nhiều cơ chế đa dạng và không đặc hiệu. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tình trạng rối loạn miễn dịch thể dịch và mối liên quan giữa nồng độ các kháng thể miễn dịch với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỷ lệ tử vong trong 28 ngày ở bệnh nhi nhiễm trùng huyết. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 91 bệnh nhi nhiễm trùng huyết tại khoa Hồi sức Nhi - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng từ 1/2020 - 1/2022. Tiến hành lấy máu bệnh nhi để lượng giá kháng thể IgG, IgM, IgA, IgE ngay sau khi trẻ được chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Đánh giá triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và theo dõi trẻ đến 28 ngày để ghi nhận kết quả điều trị (sống hay tử vong). Kết quả: Tỷ lệ giảm nồng độ kháng thể IgG, IgM, IgA so với giá trị tham chiếu là 25,3%; 14,3% và 15,4%. Tỷ lệ tăng nồng độ kháng thể IgG, IgM, IgA, IgE lần lượt là 38,4%; 26,4%; 20,9% và 11,0%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ kháng thể IgG và IgM với tỷ lệ sốc, suy đa cơ quan, p < 0,05. Không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong trong 28 ngày giữa 2 nhóm nồng độ IgG giảm và tăng (p > 0,05). Kết luận: Có tình trạng rối loạn miễn dịch thể dịch ở trẻ nhiễm trùng huyết nhưng không có giá trị tiên lượng tử vong trong 28 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện nhi đồng I (2020), Nhiễm khuẩn huyết, Phác đồ điều trị Nhi khoa, tr. 146-157.
2. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em, tr. 524-533.
3. Bermejo-Martin J.F., Rodriguez-Fernandez A. (2014), Immunoglobulins IgG1, IgM and IgA: a synergistic team influencing survival in sepsis, Journal of Internal Medicine, 276, pp. 404-412.
4. Dietz S., Lautenschläger C. (2017), Serum IgG levels and mortality in patients with severe sepsis and septic shock - The SBITS data, Med Klin Intensivmed Notfmed, 112(5), pp. 462-470.
5. Laura A., Jennifer M. T. (2021), Higher levels of IgA and IgG at sepsis onset are associated with higher mortality: results from the Albumin Italian Outcome Sepsis (ALBIOS) trial, Alagna et al. Annals of Intensive Care, 11(1), pp. 1-9.
6. Mathias B., Mira J. (2016), Pediatric Sepsis, Curr Opin Pediatr, 28(3), pp. 380-387.
7. Ono S., Tsujimoto H. (2018), Mechanisms of sepsis‐induced immunosuppression and immunological modification therapies for sepsis, Ann Gastroenterol Surg, 2, pp. 351-358.
8. Prucha M., Zazula R. (2013), Presence of Hypogammaglobulinemia – A Risk Factor of Mortality in Patients with Severe Sepsis, Septic Shock, and SIRS, Prague Medical Report, 114(4), pp. 246-257.
9. Taccone F. S., Stordeur P. (2009), γ- Globulin levels in patients with comunity-acquired septic shock, Shock, 32(4), pp. 379-385.
10. Venet F., Gebeile R. (2011), Assessment of plasmatic immunoglobulin G, A and M levels in septic shock patients, International Immunopharmacology. 11, pp. 2086-2090.