NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

Nguyễn Trần Khương Nhã1,, Trần Viết An1, Huỳnh Tuấn An1, Phạm Thị Ngọc Nga1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đa hình gen CYP2C19 và tỉ số tế bào viêm hứa hẹn là yếu tố tiên lượng mới cho biến cố tim mạch chính trong bệnh nhân hội chứng vành cấp. Mục tiêu: khảo sát giá trị tiên lượng biến cố tim mạch của đa hình gen CYP2C19 và tỉ số tế bào viêm trên bệnh nhân hội chứng vành cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trên 49 bệnh nhân hội chứng vành cấp nhập viện Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ghi nhận kiểu gen CYP2C19 và tỉ số tế bào viêm và các biến cố tim mạch chính. Kết quả: Tỷ lệ mang alen giảm chức năng là 53,1%. Qua thời gian theo dõi, ghi nhận 14 bệnh nhân xuất hiện biến cố tim mạch liên quan huyết khối. Biểu đồ Kaplain Meier cho thấy xác suất xảy ra biến cố ở nhóm mang alen giảm chức năng cao hơn hơn nhóm con lại, tuy nhiên chưa có ý nghĩa thống kê. Các tỉ số NLR, PLR, MPVLR có giá trị tiên lượng biến cố tim mạch chính có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  Kết luận: Đa hình gen CYP2C19*2,*3 có thể làm tăng biến cố tim mạch liên quan huyết khối. Các tỉ số NLR, PLR, MPVLR đã được chứng minh là các chỉ số đơn giản, chi phí thấp trong việc dự đoán biến cố tim mạch chính sau hội chứng vành cấp. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp. Nhà xuất bản Y học. 2019. 1-2.
2. Đào Văn Đôn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chống kết tập tiểu cầu của clopidogrel trong điều trị hội chứng mạch vành cấp. Đại học Dược Hà Nội. 2020. 121.
3. Mehta S. R., Yusuf S., Peters R. J., Bertrand M. E., Lewis B. S., et al. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. The Lancet. 2001. 358(9281), 527-533, https://doi.org/10.1016/s0140-6736(01)05701-4.
4. Wiviott S. D., Braunwald E., Angiolillo D. J., Meisel S., Dalby A. J., et al. Greater clinical benefit of more intensive oral antiplatelet therapy with prasugrel in patients with diabetes mellitus in the trial to assess improvement in therapeutic outcomes by optimizing platelet inhibition with prasugrel–Thrombolysis in Myocardial Infarction 38. Circulation. 2008. 118(16), 1626-1636, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.791061.
5. Trần Hòa. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen giảm chức năng CYP2C19*2,*3 và tiên lượng ở bệnh nhân được can thiệp đặt stent động mạch vành có điều trị Clopidogrel. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 2020. 118.
6. Vũ Ngọc Trung. Nghiên cứu tần suất đa hình gen CYP2C19 và mối liên quan với kết quả điều trị chống ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Trường Đại học Y Hà Nội. 2021. 135.
7. Choi D.-H., Kobayashi Y., Nishi T., Kim H. K., Ki Y.-J., et al. Combination of mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio predicts long-term major adverse cardiovascular events after percutaneous coronary intervention. Angiology. 2019. 70(4), 345-351, https://doi.org/10.1177/0003319718768658.
8. Shumilah, A. M., Othman, A. M., Al-Madhagi, A. K. Accuracy of neutrophil to lymphocyte and monocyte to lymphocyte ratios as new inflammatory markers in acute coronary syndrome. BMC Cardiovascular Disorders. 2021. 21, 1-6, https://doi.org/10.1186/s12872-021-02236-7.
9. Gao X., Liu Y., Tian Y., Rao C., Shi F., et al. Prognostic value of peripheral blood inflammatory cell subsets in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention. Journal of International Medical Research. 2021. 49(4), 1-16, https://doi.org/10.1177/03000605211010059.
10. Li X.-T., Fang H., Li D., Xu F.-Q., Yang B., et al. Association of platelet to lymphocyte ratio with in-hospital major adverse cardiovascular events and the severity of coronary artery disease assessed by the Gensini score in patients with acute myocardial infarction. Chinese Medical Journal. 2020. 133(04), 415-423, https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000650.
11. Willim H., Sari K., Cipta H. Mean platelet volume-to-lymphocyte ratio as a predictor of no-reflow phenomenon and in-hospital mortality following primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI. European Heart Journal. 2021. 42(Supplement_1), 724-1368, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab724.1368.