TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG

Huỳnh Nguyễn Hoài Phương1,, Đỗ Viết Hoàng1, Trương Phương1, Võ Thị Cẩm Vân1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Imidazol là khung cấu trúc dị vòng từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực hóa dược và xuất hiện trong nhiều hợp chất với hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, kháng ung thư và giảm đau, kháng viêm. Chúng tôi chọn nghiên cứu các dẫn xuất của 2-methylimidazol-4,5-dicarboxamid và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, độc tế bào trong nhóm cấu trúc này. Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp các dẫn chất 2-methylimidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, độc tế bào. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các dẫn chất 2-methylimidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng. Các dẫn chất imidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng được tổng hợp từ nguyên liệu đầu là 2-methylbenzimidazol thông qua 2 giai đoạn chính là tổng hợp acid imidazol dicarboxylic và tổng hợp diamid. Cấu trúc được xác định bằng các phương pháp phổ. Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn: Phương pháp khuếch tán trên thạch. Phương pháp thử độc tính tế bào: đánh giá tỉ lệ tế bào sống bằng phương pháp MTT. Kết quả: 4 dẫn chất 2-methylimidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng được tổng hợp thành công với hiệu suất trung bình (25−37% cho bước cuối). Cả 4 dẫn chất tổng hợp được đều không thể hiện hoạt tính trên các chủng vi khuẩn và vi nấm thử nghiệm, không thể hiện hoạt tính độc tế bào. Kết luận: 4 dẫn chất imidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng không thể hiện hoạt tính trên kháng khuẩn kháng nấm trên các chủng khảo sát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shalini K., Sharma P., and Kumar N. Imidazole and its biological activities: review. Der. Chem. Sin. 2010. 1(3), 36-47.
2. Shingalapur R. V., Hosamani K. M., and Keri R. S. Synthesis and evaluation of in vitro anti-microbial and anti-tubercular activity of 2-styryl benzimidazoles. European journal of medicinal chemistry. 2009. 44(10), 4244-4248, doi: 10.1016/j.ejmech.2009.05.021
3. Sharma D., Narasimhan B., Kumar P., et al. Synthesis, antimicrobial and antiviral evaluation of substituted imidazole derivatives. Eur J Med Chem. 2009. 44(6), 2347-53, https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2008.08.010
4. Tonelli M., Simone M., Tasso B., et al. Antiviral activity of benzimidazole derivatives. II. Antiviral activity of 2-phenylbenzimidazole derivatives. Bioorganic & medicinal chemistry. 2010. 18(8), 2937-2953, doi: 10.1016/j.bmc.2010.02.037
5. Puratchikody A. and Doble M. Antinociceptive and antiinflammatory activities and QSAR studies on 2-substituted-4,5-diphenyl-1H-imidazoles. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2007. 15(2), 1083-1090, doi: 10.1016/j.bmc.2006.10.025
6. Achar K. C. S., Hosamani K. M., and Seetharamareddy H. R. In-vivo analgesic and anti-inflammatory activities of newly synthesized benzimidazole derivatives. European journal of medicinal chemistry. 2010. 45(5), 2048-2054, https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2010.01.029
7. Ozkay Y., Işikdağ I., Incesu Z., et al. Synthesis of 2-substituted-N-[4-(1-methyl-4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-yl)phenyl]acetamide derivatives and evaluation of their anticancer activity. European journal of medicinal chemistry. 2010. 45(8), 3320-3328, https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2010.04.015
8. Refaat H. M. Synthesis and anticancer activity of some novel 2-substituted benzimidazole derivatives. European journal of medicinal chemistry. 2010. 45(7), 2949-2956. Doi: 10.1016/j.ejmech.2010.03.022
9. Hadizadeh F., Hosseinzadeh H., Motamed-Shariaty V. S., et al. Synthesis and Antidepressant Activity of N-Substituted Imidazole-5-Carboxamides in Forced Swimming Test Model. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2010. 7(1), 29-33.
10. Baures P. W., Heterocyclics HIV-1 protease inhibitors. Organic Letters. 1999. 1(2), 249-252, https://doi.org/10.1021/ol990586y
11. VanCompernolle S. E., Wiznycia A. V., Rush J. R, et al. Small molecule inhibition of hepatitis C virus E2 binding to CD81. Virology. 2004. 314(1), 371-380, doi: 10.1016/s0042-6822(03)00406-9
12. Saudi M., Zmurko J., Kaptein S., et al. Synthesis and evaluation of imidazole-4,5-and pyrazine-2,3-dicarboxamide targeting dengue and yellow fever virus. European Journal of Medicinal Chemistry. 2014. 87. 529-539, doi: 10.1016/j.ejmech.2014.09.062
13. Gunness P., Aleksa K., Kosuge K., et al, Comparison of the novel HK-2 human renal proximal tubular cell line with the standard LLC-PK1 in studying drug-induced nephrotoxicity. Can J Physiol Pharmacol. 2010. 88(4), 448-455, doi:10.1139/y10-023.
14. Howe R., Andrews J. BSAC standardized disc susceptibility testing method (version 11), Journal of antimicrobial chemotherapy. 2012. 67(12), 2783-2784, https://doi.org/10.1093/jac/dks391
15. Meerloo J., Kaspers G. J., Cloos J, Cell Sénitivity Assays: The MTT Assay. Cancer Cell Culture. 2011, 237-245.