KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ

Trần Thị Tú Trinh1,, Lê Đinh Minh Thư1, Trương Phương Linh1, Trần Tú Như1, Nguyễn Thị Thanh Trúc1, Bạch Thái Dương1, Ngô Phương Thảo1, Lê Kim Nguyên1, Nguyễn Hoàng Thùy Dung1, Trần Thị Như Lê1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sinh viên y khoa đóng một vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó đánh giá kiến thức và thái độ của sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ bị nhiễm COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà là điều cấp thiết. Mục tiêu nghiên cứu: 1). Xác định tỷ lệ sinh viên có kiến thức, thái độ đạt trong quá trình cách ly điều trị bệnh COVID-19 tại nhà; 2). Xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ trong quá trình cách ly tại nhà của sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: Tỉ lệ sinh viên có kiến thức đạt chiếm 92%. Về thái độ, tỉ lệ sinh viên có mức độ quan tâm tốt là 51,2%, tỉ lệ sinh viên có mức độ đáp ứng tốt là 57,5%, tỉ lệ sinh viên có mức độ thấu cảm tốt là 37,8%. Có mối tương quan giữa kiến thức và thái độ trong quá trình cách ly điều trị tại nhà của sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay, đòi hỏi sinh viên Y khoa cần có đủ hiểu biết về COVID-19 cũng như có đủ các kiến thức, thái độ đúng đắn trong việc tự điều trị cách ly tại nhà và phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng. Nhà trường cần mở các lớp tập huấn tuyên truyền mức độ huy hiểm của COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên, đặc biệt là đối với các sinh viên có thái độ và kiến thức chưa tốt để qua đó giúp bảo vệ tốt bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2021), Sáng 3/10: Gần 659.800 ca COVID-19 đã khỏi bệnh; Mỹ trao tặng Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer, truy cập ngày 03/10/2021, tại trang web https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/sang-3-10-gan-
659-800-ca-covid-19-a-khoi-benh-my-trao-tang-viet-nam-them-1-5-trieu-lieu-vaccine-pfizer.
2. Bộ Y Tế (2021), Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ( cập nhật lần thứ 7), truy cập ngày 06/10/2021 tại trang web https://kcb.vn/tintuc/quyet-dinh-so-4689-qd-byt-ngay-06-10-2021-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-covid-19cap-nhat-lan-thu-7-.html.
3. Lê Nam Long, Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Quý, (2022), Kiến Thức, Thái Độ Và Thực Hành Phòng Ngừa Lây Nhiễm Covid-19 Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Tại Bình Dương, Tạp chí Khoa học – Đại học Văn Lang, 1(31), tr. 58-64.
4. Phạm Thị Ngọc Nga, Trần Trương Ngọc Bích , Đỗ Thị Cẩm Hồng và cộng sự (2022), Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống covid-19 của sinh viên ngành y khoa trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2021, Tạp chí Y học Việt Nam, 511(1), tr. 149-151.
5. Asrar Mansoor Alrajhi , Waleed Abdul-Halim Hussain, Basmah Amin Rafie, et al. (2022), Knowledge and awareness of COVID-19 epidemic preparedness and response among health care workers in Makkah city, Therapeutic Advances in Infectious Disease. 9, pp. 1-18.
6. Minh Cuong Duong, Bich Thuy Duong, Hong Trang Nguyen và Minh Thuy Vu (2021), The levels of COVID-19 related health literacy among university students in Vietnam, Infection & chemotherapy. 53(1), pp. 107-117.
7. Giao Huynh, Minh Quan Nguyen, Thien Thuan Tran, et al. (2020), Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 13(6):260.
8. Anjali Govind Patel, VK Rokade và Gaurav Sanjay Modi (2021), Knowledge, Attitude and Practice Regarding SARS CoV-19 Among Medical Students of a Medical College in Western India, National Journal of Community Medicine. 12(07), pp. 199-203.
9. Pabashi Poddar, Amita Maheshwari, Sadhana Kannan, et al. (2022), Knowledge, Attitudes and Practices Towards COVID-19: A Cross-Sectional Survey, Indian Journal of Gynecologic Oncology. 20(2):23.
10. Rine Christopher Reuben, Margaret M. A. Danladi, Dauda Akwai Saleh, et al. (2021), Knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: an epidemiological survey in NorthCentral Nigeria, Journal of community health. 46(3), pp. 457-470.
11. Philemon D Shallie và Firoza Haffejee (2022), Knowledge, attitudes and behaviours toward COVID-19: A cross-sectional survey among Nigerian University students, Health SA Gesondheid. 27 (9), pp. 1-9.