ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Huỳnh Thị Ngọc My1, Nguyễn Thị Xuân Huỳnh1, Nguyễn Huỳnh Trúc Mạnh1, Lê Quang Minh1, Võ Minh Thư1, Huỳnh Văn Lộc1, Nguyễn Thanh Liêm1, Nguyễn Văn Tuấn1,
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Động lực học tập góp phần quan trọng giúp sinh viên điều dưỡng đạt được kết quả tốt nhất trong học tập và hoàn thiện năng lực nghề nghiệp. Do đó để nâng cao chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những hiểu biết về động lực học tâp và các yếu tố liên quan là thật sự cần thiết. Mục tiêu: Đo lường động lực học tập và tìm hiểu một số yếu tố liên quan của sinh viên điêu dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 237 sinh viên điều dưỡng đang học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Động lực học tập của sinh viên điều dưỡng được đánh giá bằng thang đo động lực học tập (Academic Motivation Scale: AMS). Kết quả: Tỷ lệ sinh viên điều dưỡng có động lực học tập tốt là


60,7%. Sự tin vào năng lực học tập; điểm trung bình tích lũy và trung bình học kỳ gần nhất; sự dễ hiểu và hấp dẫn của bài giảng; tấm gương tốt từ giảng viên và nhân viên y tế; sự hỗ trợ/góp ý việc học từ bạn học và sự năng động/thành tích học tập của bạn học là các yếu tố được tìm thấy có liên quan đến động lực học tập của sinh viên điều dưỡng. Kết luận: Động lực học tập tốt của sinh viên điều dưỡng ở mức chưa cao. Do đó, các nhà giáo dục và quản lý điều dưỡng cần quan tâm đến thực trạng này cũng như các yếu tố liên quan để có các biện pháp can thiệp thích hợp. 

Chi tiết bài viết

Author Biographies

SV Huỳnh Thị Ngọc My, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Nguyễn Thị Xuân Huỳnh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Nguyễn Huỳnh Trúc Mạnh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Lê Quang Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Võ Minh Thư, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

ThS Huỳnh Văn Lộc, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

TS Nguyễn Thanh Liêm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Kotera Y., Taylor E., Fido D., Williams D., and Tsuda-McCaie F. Motivation of UK graduate students in education: Self-compassion moderates pathway from extrinsic motivation to intrinsic motivation. Current Psychology. 2023. 42(12), 10163-10176, https://doi.org/10.1007/s12144-021-02301-6.
2. Hanifi N., Parvizy S., and Joolaee S. Motivational journey of Iranian bachelor of nursing students during clinical education: a grounded theory study. Nursing & health sciences. 2013. 15(3), 340-345, https://doi.org/10.1111/nhs.12041.
3. Wang QH. Learning Motivation in Nursing Students of Chinese: A Phenomenological Research Study. Gen Surg. 2019. 1(1), 12-16.
4. Nguyễn Trường An và cộng sự. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế. Tạp chí Y Dược học. 2020. 10(1), 78-85, https://www.doi.org/10.34071/jmp.2020.1.12
5. Trần Thùy Dương, Lê Tiến Thành, Nguyễn Thị Hòa và Thái Lan Anh. Động cơ học tập của sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Tạp chí Khoa học điều dưỡng. 2019. 2(1), 96-104.
6. Bakker EJ., Verhaegh KJ., Kox JH., Van der Beek AJ., Boot CR., Roelofs PD., and Francke AL. Late dropout from nursing education: An interview study of nursing students’ experiences and reasons. Nurse education in practice. 2019. 39, 17-25, https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.07.005.
7. Vallerand RJ., Pelletier LG., Blais MR., and Brière NM. Academic motivation scale (ams-c 28) college (cegep) version. Educational and Psychological Measurement. 1993. 52(53), 1-4.
8. Fatima M., Ahmed S., Jokhio PB., Rind A., Haroon RM., and Malhi LD. Evaluating Nursing Students' Academic Motivation through Academic Motivational Scale: A Cross-Sectional Study of Two Colleges. Liaquat National Journal of Primary Care. 2021. 3(1), 26-31, https://doi.org/10.37184/lnjpc.2707-3521.3.8.
9. Nilsson KE., and Warrén Stomberg MI. Nursing students motivation toward their studies–a survey study. BMC Nursing. 2008. 7(1), 1-6, https://doi.org/10.1186/1472-6955-7-6
10. Taheri-Kharameh Z., Sharififard F., Asayesh H., Sepahvandi M., and Hoseini MH. Relationship between Academic Self-efficacy and Motivation among Medical Science Students. Journal of Clinical & Diagnostic Research. 2018. 12(7), 7-10, https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/29482.11770.
11. Diseth A. Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of Personality. 2003. 17(2), 143-155, https://doi.org/10.1002/per.469.
12. Saeedi M. and Parvizy S. Strategies to promote academic motivation in nursing students: A qualitative study. J Educ Health Promot. 2019. 8(86), 1-8 https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_436_18.
13. Saeedi M., Ghafouri R., Tehrani FJ., and Abedini Z. The effects of teaching methods on academic motivation in nursing students: A systematic review. Journal of education and health promotion. 2021. 10, 271-279, https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1070_20.
14. Rafii F., Saeedi M., and Parvizy S. Academic Motivation in Nursing Students: A Hybrid Concept Analysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2019. 24(5), 315-322, https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_177_18.
15. Đỗ Hữu Tài, Lâm Thành Hiển và Nguyễn Văn Lâm. Các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên - ví dụ thực tiễn tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí khoa học Lạc Hồng. 2016. 5(2016), 1-6.