THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022

Nguyễn Thị Sang Sang1, Nguyễn Thị Kim Thơ1, Nguyễn Thanh Phong1, Lưu Thế Hùng1, Trương Ái Mỹ1, Nguyễn Văn Tuấn1,, Nguyễn Thanh Liêm1, Huỳnh Văn Lộc1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

  Đặt vấn đề: Mặc dù vai trò của điều dưỡng trong việc duy trì sức khỏe người bệnh là không thể phủ nhận, tuy nhiên nghề điều dưỡng vẫn chưa được xã hội nhìn nhận đúng mức mà họ xứng đáng được hưởng. Điều này ảnh hưởng nhất định đến thái độ đối với nghề điều dưỡng. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thái độ đối với nghề điều dưỡng của sinh viên điều dưỡng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích được tiến hành trên 238 sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với nghề nghiệp được đánh giá bằng thang đo thái độ đối với nghề nghiệp (Attitude Scale for Nursing Profession). Kết quả: Tỷ lệ sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực đối với nghề nghiệp là 85,3%. Tuổi, năm của chương trình học, lý do chọn nghề điều dưỡng theo sở thích của cá nhân, theo lời khuyên của gia đình và chọn nghề do được truyền cảm hứng từ những người đã thành công và có thành tựu trong nghề điều dưỡng được tìm thấy có môi liên quan đến thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với nghề nghiệp. Kết luận: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực đối với nghề chiếm tỷ lệ khá cao. Các nhà quản lý và giáo dục điều dưỡng cần quan tâm đến các yếu tố liên quan để có chiến lược can thiệp thích hợp từ đó tiếp tục duy trì và nâng cao thái độ tích cực của sinh viên điều dưỡng đối với nghề. 

Chi tiết bài viết

Author Biographies

SV Nguyễn Thị Sang Sang, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

 

SV Nguyễn Thị Kim Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Nguyễn Thanh Phong, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Lưu Thế Hùng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

SV Trương Ái Mỹ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

TS Nguyễn Văn Tuấn, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

TS Nguyễn Thanh Liêm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

ThS Huỳnh Văn Lộc, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Mai B.H., Ho T.M.Y., Nguyen T.T.T., Phan L.T.T., Hoang T.H., and et al. Attitudes and perceptions towards nursing profession among nursing students at hue university of medicine and pharmacy. Journal of problem-based learning. 2018. 5(2), 55-62, https://doi.org/10.24313/jpbl.2018.5.2.5.
2. Bundasak T., Chaowieng K., Thainkumsri K., Sittisongkram S., Jangasem N. Attitudes towards the nursing profession among nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Phraphutthabat. Nurs Health Sci. 2019. 13(4), 36-47.
3. Fahmy S., Mayez A., Ali R.R. Attitude of nursing students towards nursing profes‐sion at South Valley University. IJRDO J Health Sci Nurs. 2020. 5(6), 19-34, https://doi.org/10.53555/hsn.v5i6.3737.
4. Mohanasundari SK., Padmaja A., Jeet R., Raghu VA., Joseph J. A Descriptive Cross-Sectional Survey on Attitude of Nursing Students Towards Chosen Profession in India. Commun Public Health Nurs. 2019. 4(3), 149-154, https://doi.org/10.21088/cphn.2455.8621.4319.4.
5. Mahmoud R.S., Abd-Elhafez K.H., Marzouk S.A., Yousef Y.E., Gad E., and et al. Nursing
Students' Attitudes toward Nursing Profession and its Relation to Study Adjustment. International Journal of Nursing Didactics. 2019. 9(7), 9-15, https://doi.org/10.15520/ijnd.v9i07.2623.
6. Midilli T.S., Durgun N. Nursing Students Attitudes toward the Nursing Profession in Western Turkey and Affecting Factors, IOSR Journal of Nursing and Health Science. 2017. 6(1), 55-60, https://doi.org/10.9790/1959-0601035560.
7. Emire M.S., Haile T.G., Tesu M. Assessment of Students’ Attitudes Towards the Nursing
Profession at Wolkite University, Ethiopia, 202. Nursing: Research and Reviews. 2022. 12, 159168, https://doi.org/10.2147/NRR.S371365.
8. Đỗ Thị Huế, Lê Thu Huế, Nguyễn Thị Nguyện. Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên Điều dưỡng đa khoa tại trường Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương. Tạp chí sinh lý học Việt Nam. 2022. 26(1), 74-82.
9. Suluhan D., Gezginci E., Ergin M.E. The Relationship Between Nursing Students’ Attitudes Toward the Nursing Profession Concerning Career Choice and Motivation. Eur Arch Med Res. 2020. 36(4), 251-257, https://doi.org/10.4274/eamr.galenos.2020.50469.
10. Kosier M., Čukljek S., Lučanin D. Stavovi studenata studija sestrinstva zdravstvenog veleučilišta o sestrinstvu u hrvatskoj. J Appl Health Sci. 2018. 4(2), 145-155, https://doi.org/10.24141/1/4/2/1.
11. Allari R.S. Nursing as a profession: Undergraduate female students’ perception. TMR Integrative Nursing. 2020. 4(2), 65-72, https://doi.org/10.12032/TMRIN20200403.