Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV Ở CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HÀNH VI NGUY CƠ CAO TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2021-2022 Tải xuống Tải xuống PDF