NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE

Nguyễn Thị Trang Đài1,, Cao Nguyễn Ngọc Ân1, Lê Thị Thanh Yến1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dược liệu Bìm bịp từ lâu được sử dụng trong dân gian để làm thuốc kháng oxy hóa, kháng viêm, thấp khớp, bệnh gút, giảm đau. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định hoạt tính kháng oxy hóa các cao toàn phần và cao phân đoạn của Bìm bịp trên một số mô hình in vitro mô hình DPPH, thử nghiệm FRAP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Dược liệu Bìm bịp được thu hái tại Núi Cấm – An Giang, tiến hành chiết xuất bộ phận dùng bằng cồn 96%, chiết phân bố lỏnglỏng cao cồn với các dung môi có độ phân cực tăng dần dichloromethan, ethyl acetat, và nước thu được các cao phân đoạn, sắc ký cột chân không cao phân đoạn thu được phân đoạn đơn giản. Thử tác dụng kháng oxy hóa trên các cao bộ phận dùng và các cao phân đoạn trên mô hình thử khả năng loại gốc tự do DPPH và mô hình khử sắt FRAP. Kết quả: Thử tác dụng kháng oxy hóa các bộ phận dùng của dược liệu Bìm bịp cho thấy cao thân có tác dụng mạnh nhất. Chiết phân bố lỏng-lỏng cao thân với các dung môi khác nhau thu được các cao phân đoạn dichloromethan, ethyl acetat và nước, kết quả thử kháng oxy hóa cao ethyl acetat có tác dụng mạnh, sắc ký cột chân không cao ethyl acetat thu được 4 phân đoạn, thử tác dụng kháng oxy hóa trên 4 phân đoạn. Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu về hoạt tính kháng oxy hóa của Bìm bịp, góp phần quan trọng cho cơ sở lựa chọn sử dụng dược liệu này một cách hợp lý, an toàn và phát triển nghiên cứu thành phần hóa học của Bìm bịp theo định hướng tác dụng sinh học.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Trung Đàm (2015), Đánh giá về lượng các kết quả nghiên cứu Y Dược Sinh học, NXB Y học, Hà Nội, tr. 474-505.
2. Nguyễn Thị Trang Đài, Huỳnh Ngọc Thụy, Huỳnh Kỳ (2017), «Nghiên cứu thực vật học và đa dạng di truyền của Clinacanthus nutans tại Việt Nam» Tạp chí Dược học, 495 (57), tr.40-45.
3. Nguyễn Thị Trang Đài, Mã Chí Thành, Huỳnh Ngọc Thụy (2017), “Bốn hợp chất isoflavonoid phân lập từ thân cây Bìm bịp (Clinacanthus nutans (Brum.f.) Lindau. Acanthaceae)” Tạp chí Dược học, 496 (57), tr. 40-43.
4. Nguyễn Thị Trang Đài, Huỳnh Ngọc Thụy (2017), “Bốn hợp chất triterpenoid phân lập từ thân cây bìm bịp Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae”, Tạp chí Dược học, 498(57), tr. 16-20.
5. Huỳnh Ngọc Thụy, Nguyễn Thị Trang Đài (2017), “Bốn hợp chất isoflavonoid phân lập từ thân cây Bìm bịp (Clinacanthus nutans (Brum.f.) Lindau. Acanthaceae)” Tạp chí Dược học, 498 (57), tr. 69-72.
6. Ashwell R.N, Mack M. And Johannes V. S. (2010) “Natural Antioxidants Fascinating or Mythical Biomolecules, Molecules Vol 15, pp 6905- 6930.
7. A. V. Badarinath, K. Mallikarjuna Rao, C. Madhu Sudhana Chetty, S. Ramkanth, T.V.S Rajan, et al. (2010), “A Review on In-vitro Antioxidant Methods Comparisons, Corelations and Considerations”, International Journal of Pharm Tech Research, Vol. 2, pp. 1276-1285.
8. Arullappan et al. (2014), “In vitro screening of cytotoxic, antimicrobial and antioxidant activities of Clinacanthus nutans (Acanthaceae) leaf extracts”, Trop. J. Pharm. Res., 13(9), 1455.
9. Md. Ariful Alam, S. Ferdosh, K. Ghafoor, A. Hakim, A.S. Juaraimi, et al. (2016), “Clinacanthus nuatns: A review of the medicinal uses, pharmacology and phytochemistry”, Asia Pacific Journal of Tropical Medicine, 9(4), pp. 402-409.
10. Md. Ariful Alam, I.S.M Zaidul, Kashif Ghafoor, F. Sahena, M.A. Hakim, et al. (2017), “In vitro antioxidant and α – glucosidase inhibitory activities and comprehensive metabolite profiling of methanol extract and its fraction from Clinacanthus nutans”, BMC Complementary and Alternative Medicine.
11. P. Pannangpetch, P. Laupattarakasem, V. Kukongviriyapan, U. Kukongviriyapan, B. Kongyingyoes, et al. (2007), “Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of Clinacanthus nutans (Burm. f) Lindau”, J Sci Technol, 29 (Suppl. 1), pp. 1–9.
12. Pannangpetch P., et al. (2007), “Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau.”, Songklanakarin J. Sci.Technol, 29(1), pp. 1-9.
13. Santi Sakdarat, et al. (2009), “Bioactive constituents from the leaves of Clinacanthus nutans Lindau”, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, pp. 1857–1860.