Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của suy giảm thần kinh sớm trên bệnh nhân nhồi máu não cấp có tắc động mạch lớn và khiếm khuyết thần kinh nhẹ

Huỳnh Quốc Sĩ 1,, Nguyễn Thị Hồng Tuyến 2, Phan Thị Hồng Lạc1, Lưu Đặng Diễm Trân1
1 Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ
2 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh nhân nhồi máu não (NMN) nhẹ (NIHSS ≤6) có tắc mạch lớn (LVO) thường không được can thiệp điều trị tái thông theo các hướng dẫn điều trị đột quỵ cấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy ở các bệnh nhân nhồi máu não nhẹ với LVO có khoảng 5% đến 40% bị suy giảm chức năng thần kinh sớm (END). END là dấu hiệu gợi ý có nguy cơ cao tàn tật và tử vong về sau [1]. Vì vậy việc theo dõi lâm sàng trên các bệnh nhân này trong giai đoạn cấp là cần thiết để có những can thiệp kịp thời khi bệnh nhân có dấu hiệu END. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân NMN cấp có LVO với END. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 60 bệnh nhân nhồi máu não nhẹ có tắc mạch lớn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế SIS Cần Thơ. Kết quả: Từ tháng 3/2021 đến 12/2021, qua 60 bệnh nhân được chọn, tỉ lệ NMN tuần hoàn trước là 86,7%. Động mạch thủ phạm chủ yếu động mạch não giữa chiếm 53,3%.


Thời gian nhập viện – END là 35,1±26,8 giờ. END làm gia tăng các thiếu sót thần kinh, mRS tăng 1,5 điểm; NIHSS tăng 6,4 điểm. Kết luận: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đột quỵ END cấp gần giống với đặc điểm chung của bệnh nhân đột quỵ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. He-Hong Geng, Qiang Wang, et al. (2017), Early neurological deterioration during the acute phase as a predictor of long-term outcome after first-ever ischemic stroke, Medicine, 96, e9068.
2. C. Manno, G. Disanto, et al. (2019), Outcome of endovascular therapy in stroke with large vessel occlusion and mild symptoms, Neurology, 93 (17), e1618-e1626.
3. World Health Organization (2020), The 10 leading causes of death by broad income group, World Health Organization.
4. William J. Powers, Alejandro A. Rabinstein, et al. (2019), Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, Stroke, 50 (12), e344-e418.
5. Yasir Saleem, Raul G. Nogueira, et al. (2020), Acute Neurological Deterioration in Large Vessel Occlusions and Mild Symptoms Managed Medically, Stroke, 51 (5), 1428-1434.
6. Connie W. Tsao, Aaron W. Aday, et al. (2022), Heart Disease and Stroke Statistics—2022 Update: A Report From the American Heart Association, Circulation, 145 (8), e153-e639.
7. Wansi Zhong, Ying Zhou, et al. (2021), Minor Non-Disabling Stroke Patients with Large Vessel Severe Stenosis or Occlusion Might Benefit from Thrombolysis, Brain Sciences, 11 (7), 945.