Quay trở lại chi tiết bài báo SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MEN, XÊ MĂNG VÀ NGÀ TẠI ĐƯỜNG NỐI MEN-XÊ MĂNG Ở NHÓM RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI Tải xuống Tải xuống PDF