ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ TÍN HIỆU SÓNG THEO DÕI THẦN KINH TRONG PHẪU THUẬT GÙ VẸO CỘT SỐNG NẶNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐỤC XƯƠNG SỬA TRỤC LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Đậu Thế Canh1,, Võ Quang Đình Nam1
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tổn thương tủy sống là một biến chứng hiếm gặp gây di chứng nặng nề trong phẫu thuật biến dạng cột sống. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả mối tương quan giữa thay đổi tín hiệu theo dõi thần kinh với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng trong phẫu thuật gù vẹo cột sống nặng không sử dụng đục xương sửa trục lấy bỏ thân đốt sống tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt bệnh nhân bị gù vẹo cột sống nặng được điều trị bằng đặt dụng cụ ốc chân cung và hàn xương lối sau không sử dụng kĩ thuật đục xương sửa trục lấy bỏ thân đốt sống từ năm 2013 đến năm 2022. Tiêu chí loại trừ là  bệnh nhân có đặt dụng cụ từ trước, không sử dụng IONM và dữ liệu hình ảnh học không đầy đủ. DAR mặt phẳng trán (CDAR), DAR mặt phẳng đứng dọc (S-DAR), DAR tổng (T-DAR), góc Cobb, gù, tuổi, nguyên nhân được thu thập và phân tích giữa nhóm bệnh nhân bị mất tín hiệu IONM và không. Kết quả: Có 32 bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí. 15,6% bệnh nhân (5/32) có tín hiệu IONM bất thường. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bất thường tín hiệu IONM không liên quan đến độ gù lưng (p= 0,27), góc Cobb (p= 0,16), S-DAR (p= 0,84), T-DAR (p= 0,27), C-DAR (p=0,19) và nguyên nhân gù vẹo (p= 0,16). Độ tuổi (p=0,009) và loại đường cong (ngực) (p=0,046) có liên quan đáng kể đến việc mất tín hiệu IONM. Kết luận: Biến dạng gù vẹo cột sống nặng có nguy cơ bất thường tín hiệu IOM cao. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các tín hiệu IOM bất thường có liên quan chặt chẽ với tuổi phẫu thuật và loại đường cong. Tuy nhiên, chỉ số DAR lớn hơn không liên quan đến nguy cơ chấn thương thần kinh cao hơn. Nghiên cứu cần cỡ mẫu lớn hơn để giảm sai số thống kê.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fehlings MG B D, Norvell DC, Dettori JR. The evidence for intraoperative neurophysiological monitoring in spine surgery: does it make a difference?, Spine (Phila Pa 1976), 2010. 35:S37– 46, doi: 10.1097/BRS.0b013e3181d8338e.
2. Illingworth KD S A, Skaggs DL, Andras LM, Deformity angular ratio is associated with neuromonitoring changes without a vertebral column resection: spinal deformity is more influential than type of surgery., Spine Deform, 2023. 11(14):951-956, doi: 10.1007/s43390-023-00669-y.
3. Jian Chen, X-x S, Wen-yuan Sui, Jing-fan Yang, Yao-long Deng, et al. Risk factors for neurological complications in severe and rigid spinal deformity correction of 177 cases, BMC Neurology, 2020. 20(1):433. doi: 10.1186/s12883-020-02012-8.
4. Lee BH H S, Han S et al. Total deformity angular ratio as a risk factor for complications after posterior vertebral column resection surgery, Korean Neurosurg Society. 2018. 61:723–730, doi: 10.3340/jkns.2018.0125.
5. Lewis ND K S, Lenke LG et al. The deformity angular ratio: does it correlate with high-risk cases for potential spinal cord monitoring alerts in pediatric 3-column thoracic spinal deformity corrective surgery?, Spine (Phila Pa 1976), 2015. 40:E879–E885, doi: 10.1097/BRS.0000000000000984.
6. Pastorelli F, Di Silvestre M, Plasmati R, Michelucci R, et al. The prevention of neural complications in the surgical treatment of scoliosis: the role of the neurophysiological intraoperative monitoring, Eur Spine J, 2011. 20 Suppl 1 (Suppl 1), S105-114, doi: 10.1007/s00586-011-1756-z.
7. Rajappa D K M, Masapu D, et al., Multimodal intraoperative neurophysiological monitoring in spine surgeries: the experience at a spine centre through years. Asian Spine J, 15(6):728-738, doi: 10.31616/asj.2020.0400.
8. Seung Myung Wi S-M P, Sam Yeol Chang, Surgical Causes of Significant Intraoperative Neuromonitoring Signal Changes in Three-Column Spinal Surgery, Asian Spine J, 2021. 15(16): 831–839, doi: 10.31616/asj.2021.0078.
9. Wang S e a, The prediction of intraoperative cervical cord function changes by different motor evoked potentials phenotypes in cervical myelopathy patients, BMC Neurology, 2020. 20(1):221. doi: 10.1186/s12883-020-01799-w.
10. Xiao-Bin Wang L G L, Earl Thuet et al, Deformity Angular Ratio Describes the Severity of Spinal Deformity and Predicts the Risk of Neurologic Deficit in Posterior Vertebral Column Resection Surgery, Spine (Phila Pa 1976), 2016. 41(18):1447-1455, doi: 10.1097/BRS.0000000000001547.
11. Xie J W Y, Zhao Z et al. Posterior vertebral column resection for correction of rigid spinal deformity curves greater than 100 degrees, Neurosurg Spine. 2012. 17:540–551, doi: 10.3171/2012.9.SPINE111026.
12. Zuckerman S L, Lenke L G, Cerpa M, Kelly M P, et al, Interobserver and intraobserver reliability of determining the deformity angular ratio in severe pediatric deformity curves, Spine Deform, 2021. 9 (2), 435-440, doi: 10.1007/s43390-020-00239-6.