SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN

Phạm Thanh Nhã1,, Nguyễn Huy Toàn2
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
2 Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đinh xi măng kháng sinh được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng sau kết hợp xương trên thế giới từ lâu. Hội nghị đồng thuận trong điều trị nhiễm trùng sau kết hợp xương năm 2018 đồng ý đinh xi măng kháng sinh là biện pháp hiệu quả trong điều trị các trường hợp nhiễm trùng thân xương dài. Tuy nhiên, kĩ thuật thực hiện trong y văn rất đa dạng và chưa đồng thuận. Chúng tôi đã sử dụng đinh xi măng kháng sinh điều trị nhiễm trùng sau kết hợp xương trong 3 trường hợp gãy thân xương dài chi dưới. Kĩ thuật của chúng tôi dựa trên hướng dẫn từ các nghiên cứu trong y văn kết hợp tính sẵn có tại cơ sở y tế. Cả  3 trường hợp điều đạt kết quả tốt trong loại bỏ nhiễm trùng, đạt được lành xương, trong khi bệnh nhân đi lại sớm và số lần phẫu thuật ít.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Metsemakers W.J., Morgenstern M., Senneville E., Borens O., Govaert G.A.M., Onsea J., Depypere M., Richards R.G., Trampuz A., Verhofstad M.H.J., Kates S.L., Raschke M., McNally M.A., Obremskey W.T., Fracture-Related Infection (FRI) group. General treatment principles for fracture-related infection: recommendations from an international expert group. Arch Orthop Trauma Surg. 2020.140(8),1013-1027, doi: 10.1007/s00402-019-03287-4.
2. Ismat A., Walter N., Baertl S. Antibiotic cement coating in orthopedic surgery: a systematic review of reported clinical techniques. J Orthop Traumatol. 2021.22(56), https://doi.org/10.1186/s10195-021-00614-7.
3. Kalbas Y., Klingebiel F., Pape H.C. Antibiotic coated nails: Rationale, development, indications and outcomes. J Orthop Surg (Hong Kong). 2022.30(3), doi: 10.1177/10225536221118521.
4. Graff C., Mathur T. Antibiotic impregnated cement coated intramedullary nail (ACCIN) using bronchoscopy tubing: technical tips, case series and a review of the literature. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2023, https://doi.org/10.1007/s00590-023-03668-x.
5. Barger J., Fragomen A.T., Rozbruch S.R. Antibiotic-Coated Interlocking Intramedullary Nail for the Treatment of Long-Bone Osteomyelitis. JBJS Rev. 2017.5(7), doi: 10.2106/JBJS.RVW.16.00095.
6. Conway J.D., Elhessy A.H., Galiboglu S., Patel N., Gesheff M.G. Efficacy of Infection Eradication in Antibiotic Cement-Coated Intramedullary Nails for Fracture-Related Infections, Nonunions, and Fusions. Antibiotics (Basel). 2022.11(6):709, doi: 10.3390/antibiotics11060709.