VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN

Phạm Thanh Nhã1,, Lê Văn Thọ1, Ngô Viết Nhuận2
1 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Denosumab là một liệu pháp trúng đích rất hứa hẹn và tương đối mới trong điều trị bướu đại bào xương. Denosumab có vai trò như là liệu pháp trước mổ trong những trường hợp đánh giá cắt bướu khó khăn hoặc như là một phần trong điều trị đa mô thức những trường hợp bướu không thể cắt và di căn. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn còn về liều lượng, thời gian sử dụng, cũng như sự an toàn khi sử dụng denosumab liên quan đến tác dụng phụ, tái phát và chuyển ác. Chúng tôi đã sử dụng denosumab trong 2 trường hợp để làm dễ dàng phẫu thuật và 1 trường hợp điều trị lâu dài cho bướu không thể cắt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Choi J.H, Ro J.Y. The 2020 WHO Classification of Tumors of Bone: An Updated Review. Adv Anat Pathol. 2021.28(3):119-138, doi: 10.1097/PAP.0000000000000293.
2. Noh B.J, Park Y.K. Giant cell tumor of bone: updated molecular pathogenesis and tumor biology. Hum Pathol. 2018.81:1-8, doi: 10.1016/j.humpath.2018.06.017.
3. Wągrodzki M., Tysarowski A., Seliga K., Wojnowska A., Stepaniuk M., Castañeda Wysocka
P., Makuła D., Pieńkowski A., Szostakowski B., Zub R., Rutkowski P. Diagnostic Utility of Genetic and Immunohistochemical H3-3A Mutation Analysis in Giant Cell Tumour of Bone. Int J Mol Sci. 2022.23(2):969, doi: 10.3390/ijms23020969.
4. Singh V.A., Puri A. The current standing on the use of denosumab in giant cell tumour of the bone. J Orthop Surg (Hong Kong). 2020.28(3), doi: 10.1177/2309499020979750.
5. Jiang C.Y., Zhao L., Schuetze S.M., Chugh R. Giant Cell Tumor of Bone: Effect of Longer Dosing Intervals of Denosumab on Tumor Control and Bone-related Complications. Oncologist. 2022.27(7):595-599, doi: 10.1093/oncolo/oyac066.
6. Borkowska A.M., Szumera-Ciećkiewicz A., Szostakowski B., Pieńkowski A., Rutkowski P.L.
Denosumab in Giant Cell Tumor of Bone: Multidisciplinary Medical Management Based on Pathophysiological Mechanisms and Real-World Evidence. Cancers (Basel). 2022.14(9):2290, doi: 10.3390/cancers14092290. PMID: 35565419.
7. Xiang F., Liu H., Deng J., Ma W., Chen Y. Progress on Denosumab Use in Giant Cell Tumor of Bone: Dose and Duration of Therapy. Cancers (Basel). 2022.14(23):5758, doi:
10.3390/cancers14235758.