KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG

Nguyễn Ngọc Thạch1, Mai Trọng Tường1, Cao Thỉ2,
1 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vạt da trên mắt cá ngoài nguồn nuôi ngược dòng thường dùng để che phủ khuyết hổng mô mềm vùng cổ bàn chân. Hiện chưa có báo cáo nào thể hiện cách chọn điểm xoay của vạt da để hỗ trợ phẫu thuật viên thiết kế vạt da trước mổ nhằm ước tính sự khả dụng của phương án trước khi phẫu thuật. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định điểm xoay dựa vào thông nối mạch máu giữa nhánh xuống với động mạch trước mắt cá ngoài và thông nối giữa động mạch trước mắt cá ngoài với động mạch chày trước. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 24 cẳng chân tươi cắt cụt. Báo cáo hàng loạt ca. Thực hiện từ 01/2020 tới 12/2022 tại phòng thực nghiệm vi phẫu, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận vị trí thông nối các mạch máu nuôi vạt da và tổng chiều dài vạt da. Kết quả: Luôn có sự tồn tại của các thông nối mạch máu nuôi vạt da trên mắt cá ngoài nguồn nuôi ngược dòng. Tổng chiều dài vạt da tính từ thông nối giữa nhánh xuống với động mạch trước mắt cá ngoài trung bình là 19,5 cm, tính từ thông nối động mạch trước mắt cá ngoài với động mạch chày trước trung bình là 21,9 cm. Kết luận: Vạt da trên mắt cá ngoài nguồn nuôi ngược dòng được cấp máu từ thông nối mạch máu giữa nhánh xuống với động mạch trước mắt cá ngoài, thông nối động mạch trước mắt cá ngoài với động mạch chày trước. Tổng chiều dài vạt da thu được dài nhất là 30 cm khi chọn điểm xoay dựa vào thông nối giữa động mạch trước mắt cá ngoài với động mạch chày trước.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hashmi P. M., Ahmed K, Ali M, et al. Lateral supramalleolar flap: Is it based on perforator of peroneal/anterior tibial artery; A cross-sectional study at tertiary care centre. Annals of medicine and surgery. 2021. 71, 102916, doi:10.1016/j.amsu.2021.102916.
2. Mehmood Hashmi P., Musaddiq A., Hashmi A., et al. Comparison of distally based sural artery and supramalleolar flap for coverage of dorsum of foot and ankle defects; a cross-sectional study of 53 patients. Annals of medicine and surgery (2012). Jan 2022. 73, 103-109, doi:10.1016/j.amsu.2021.103109.
3. Nambi G. I., Varanambigai T. K. A. Clinical Study of the Lateral Supramalleolar Flap in the Soft Tissue Reconstruction around the Ankle Region. Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India. Mar 2020. 53(1), 83-89, doi:10.1055/s-0039-3402354.
4. Li P., Zhang H., Zhu J., et al. Foot and ankle reconstruction using the lateral supramalleolar flap versus the anterolateral thigh flap in the elderly: A comparative study. International wound journal. Oct 2022. 19(6), 1518-1527. doi:10.1111/iwj.13751.
5. Lee J. H., Chung D. W. Reverse lateral supramalleolar adipofascial flap and skin grafting for one-stage soft tissue reconstruction of foot and ankle joint. Microsurgery. Sep 2010. 30(6), 423429, doi:10.1002/micr.20762.
6. Masquelet A. C. , Beveridge J., Romana C., et al. The lateral supramalleolar flap. Plastic and reconstructive surgery. Jan 1988. 81(1), 74-81, doi:10.1097/00006534-198801000-00014.
7. Beveridge J., Masquelet A. C., Romana M. C., et al. Anatomic basis of a fascio-cutaneous flap supplied by the perforating branch of the peroneal artery. Surgical and radiologic anatomy : SRA. 1988. 10(3), 195-9, doi:10.1007/bf02115236.
8. Mai Trọng Tường. Khảo sát giải phẫu cuống mạch đầu xa đảo da cân thần kinh hiển ngoài và các cải tiến lâm sàng. Luận án tiến sĩ Y học. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. 2012.
9. Masquelet A. C. Transfers from the lower limb. An Atlas of Flaps of the Musculoskeletal System. 1st ed. 2001.
10. Le Nen D., Beal D., Person H., et al. Anatomical basis of a fascio-cutaneous pedicle flap based on the infero-lateral collateral artery of the leg. Surgical and radiologic anatomy : SRA. 1994. 16(1), 3-8, discussion 9, doi:10.1007/bf01627913.
11. Nguyễn Tiến Bình. Nghiên cứu giải phẫu vạt da cân trên mắt cá ngoài, vạt bắp chân cuống ngoại vi và ứng dụng điều trị khuyết hổng phần mềm đoạn 2/3 dưới cẳng chân, cổ chân. Luận án tiến sĩ khoa học y dược. Học viện Quân Y Hà Nội. 1997.
12. Mai Trọng Tường. Khảo sát giải phẫu: Các dạng biến đổi của cuống mạch vạt da trên mắt cá ngoài. Y học TP Hồ Chí Minh. 2003. 7(1), 31-35.
13. Rong K., Chen C., Hao L. W., et al. Redefining the Vascular Classifications of the Lateral Supramalleolar Flap. Annals of plastic surgery. Sep 2016. 77(3), 341-4, doi:10.1097/sap.0000000000000576.