Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BA GIỐNG NHO (Vitis vinifera L.) TRỒNG Ở NINH THUẬN - VIỆT NAM Tải xuống Tải xuống PDF