KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022

Nguyễn Thị Yến Nhi1,, Lâm Nhựt Anh1, Hứa Thị Thảo My1, Phan Tố Hoàng Thơ1, Lê Ngọc Bích Trâm1, Lương Gia Hân1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nghiên cứu khoa học được xem là quá trình sáng tạo đầy thách thức và sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe cần không ngừng phát huy khả năng tìm tòi, học hỏi những kiến thức và kỹ năng đầy tính khoa học và thực tiễn. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả tình hình kiến thức, thái độ, thực hành và tìm hiểu những rào cản, một số yếu tố liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 413 sinh viên thuộc khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022 thông qua bộ câu hỏi tự điền. Kết quả: Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng, thái độ tốt và có thực hành/tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học lần lượt là 40,2%, 51,3% và 29,5%. Các rào cản nghiên cứu khoa học gồm: không có ý tưởng (56,4%); thiếu thời gian/không sắp xếp được thời gian (54%). Các yếu tố liên quan đến kiến thức gồm: giới tính, khóa học; điểm trung bình tích lũy; học học phần về nghiên cứu khoa học; các kỹ năng mềm; các mối quan hệ; liên quan thái độ gồm: giới tính; điểm trung bình tích luỹ; các kỹ năng mềm; các mối quan hệ và kiến thức; liên quan thực hành gồm: ngành học; học học phần nghiên cứu khoa học; các kỹ năng mềm và kiến thức. Kết luận: Tỷ lệ sinh viên có thái độ tốt về hoạt động nghiên cứu khoa học khá cao, nhưng tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng và tham gia nghiên cứu khoa học còn thấp. Cần cho sinh viên tiếp xúc sớm với học phần nghiên cứu khoa học kết hợp tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ nhằm kết nối sinh viên với cán bộ hướng dẫn, khơi nguồn ý tưởng và cảm hứng nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Khoa học & Kỹ thuật. 2005.
2. Nisbet, Robert A.and Greenfeld, Liah. “socail sciece”. Encyclopedia Britannica, 7 Jul. 2023, doi: 10.1016/j.jsps.2013.02.006.
3. Cao Mạnh Long, Đinh Thị Thu Trang, Vũ Quỳnh Phương, Bùi Văn Nhơn (2018). Kiến thức và thực hành nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan. Tạp chí nghiên cứu Y học. (1), 171-180.
4. Nguyễn Thị Xuân Huỳnh, Nguyễn Thị Hạnh, Đào Thị Yến Linh, Nguyễn Thị Thu Nguyện, Nguyễn Văn Tuấn và cộng sự (2021). Nghiên cứu thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với nghiên cứu khoa học và các yếu tố liên quan. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. (49), 119-126.
5. Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Thị Thu Thảo, Võ Ngọc Bảo Trân (2019). Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55 (5C), 117-125.
6. Assar, A., Matar, SG, Hasabo, EA, et al. Knowledge, attitudes, practices, and perceived barriers towards research in undergraduate medical students of six Arab countries. BMC Medical Education.2022. 22(1), 1-11, doi: 10.1016/j.jsps.2013.02.006.
7. Goodyear, M. D., Krleza-Jeric, K., & Lemmens, T. The declaration of Helsinki. Bm.j.2007. 335(7621),624-625, doi: 10.1136/bmj.39339.610000.BE .
8. Khalid M. AlGhamdi, Noura A. Moussa, Dana S.AlEsse, Nermeen AlOthimeen, Adwa S.Al-Saud . Perceptions, attitudes, and practices toward research among senior medical students. Saudi Pharmaceutical Journal.2014. 113-117, doi: 10.1016/j.jsps.2013.02.006.
9. Memarpour, M., Fard, A.P. & Ghasemi, R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med 14, 1 (2015). doi: 10.1186/s12930-015-0019-2.
10. Dina El Achi, D., Al Hakin, L. Makki, et al. Perception, attitude, practice and barriers towards medical research among undergraduate student. BMC Med Educ.2020.20(195), doi: 10.1186/s12909-020-02104-6.
11. Võ Thị Minh Nho. Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng Lên động Cơ Tham Gia Nghiên cứu Khoa học của Sinh Viên. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2023, 21(4), 27-33.
12. M. Crichton, et al. Attitudes to teamwork, leadership, and stress in oil industry drilling teams. Safety Science. 2005. doi: 10.1016/j.ssci.2005.08.020.
13. L. M. Osman, A. L. Muir. Computer skills and attitudes to computer-aided learning among medical students. Medical education.1994.28(5), 381-385, doi: 10.1111/j.1365-2923.1994.tb02548.x. 14. Zanaton Haji Iksan, Effendi Zakaria, Subahan, Mohd Meerah, Kamisah Osman, et al. Communication Skills among University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012. (59), 71-76, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.247.
15. Chu Thị Thơm, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Thành. Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.Tạp chí khoa học Điều dưỡng, 2022, 5(2), 84-95.