NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN NHÓM PHÂN TỬ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ BẰNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THU BIỂU MÔ TUYẾN VÚ XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022

Lê Phong1,, Nguyễn Hồng Phong2
1 Phòng khám Đa khoa Mekomed – Cửu Long
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư biểu mô tuyến vú ở nữ hiện nay đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ mắc bệnh ung thư toàn cầu năm 2020. Việc phân loại Ung thư biểu mô tuyến vú dựa vào các đặc tính sinh học và hóa mô miễn dịch của tế bào u nhằm cung cấp cho ung thư học lâm sàng các thông tin chính xác, là cơ sở nền tảng cho việc lựa chọn phác đồ điều trị và tiên lượng bệnh. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm mô bệnh học và xác định tỷ lệ các phân nhóm phân tử trên bệnh nhân ung thư biểu mô vú xâm lấn tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Các bệnh nhân nữ Ung thư biểu mô tuyến vú có chẩn đoán giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô xâm lấn, được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Kết quả: Qua nghiên cứu 211 trường hợp ung thư biểu mô tuyến vú tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ từ tháng 8/2021, chúng tôi có một số nhận xét như sau: phân nhóm lòng ống A chiếm tỉ lệ 39,3%, phân nhóm Tam âm chiếm tỉ lệ 24,6%, phân nhóm HER2 chiếm tỉ lệ 18,5% và phân nhóm Lòng ống B chiếm tỉ lệ 17,5%. Đặc điểm phân nhóm phân tử liên quan có ý nghĩa thống kê với Độ mô học (p=0,041), chỉ số phân bào Ki-67 (p<0,001). Chưa ghi nhận mối liên quan giữa phân nhóm phân tử với tuổi, giai đoạn ung thư. Kết luận: Phân nhóm lòng ống A chiếm tỉ lệ 39,3%, kế đến là phân nhóm Tam âm chiếm tỉ lệ 24,6%, tiếp theo là phân nhóm HER2 chiếm tỉ lệ 18,5% và thấp nhất là phân nhóm Lòng ống B chiếm tỉ lệ 17,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H., Ferlay J., Siegel R. L., Laversanne M., Soerjomataram I., et al. Global cancer statistics 2020: Globocal estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 cancerin 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021. 71(3), 209-24. https://doi.org/10.3322/caac.21660
2. Sitt J. C., Lui C. Y., Sinn L. H., Fong J. C. Understanding breast cancer screening-past, present and future. Hong Kong Med J. 2018. 24(2), 166-174. http://dx.doi.org/10.12809/hkmj177123
3. da Costa Vieira R. A., Biller G., Uemura G., Ruiz C. A., Curado M. P. Breast cancer screening in developing countries. Clinics (Sao Paulo). 2017. 72(4), 244-253. https://doi.org/10.6061/clinics/2017(04)09
4. Hasdemir O. A., Tokgöz S., Köybaşıoğlu F., Karabacak H., Yücesoy C., et al. Clinicopathological features of metaplastic breast carcinoma. Adv Clin Exp Med. 2018. 27(4), 509-513.
5. Goldhirsch A., Wood W. C., Coates A. S., Gelber R. D., Thürlimann B., Senn H. J. Strategies for subtypes dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer. Annals of Oncology. 2011. 22, 1736-1747. https://doi.org/10.1093/annonc/mdr304
6. Nguyễn Văn Chủ. Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư biểu mô tuyến vú bằng phương pháp hóa mô miễn dịch. Luận án tiến sĩ y học. Trường Đại học Y Dược Hà Nội. 2016.
7. Đoàn Thị Phương Thảo. Nghiên cứu gen HER2 và phân nhóm phân tử ung thư vú. Đề tài tiến sĩ y học. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 2012.
8. Sayed S., Fan S., Moloo Z., Wasike R., Bird P., et al. Breast cancer risk factors in relation to molecular subtypes in breast cancer patients from Kenya. Breast Cancer Res. 2021. 23(1), 68.
9. Rashmi S., Kamala S., Murthy S. S., Kotha S., Rao Y. S., Chaudhary K. V. Predicting the molecular subtype of breast cancer based on mammography and ultrasound findings. India J Radiol Imaging. 2018. 28(3), 354-361. DOI: 10.4103/ijri.IJRI_78_18
10. Johansson A. L., Trewin C. B., Fredriksson I., Reinertsen K. V., Russnes H., Ursin, G. In modern times, how important are breast cancer stage, grade and receptor subtype for survival: a population-based cohort study. Breast Cancer Res. 2021. 23(1), 17.
11. Kondov B., Milenkovikj Z., Kondov G., Petrushevska G., Basheska N., et al. Presentation of the Molecular Subtypes of Breast Cancer Detected By Immunohistochemistry in Surgically Treasted Patients. Open Access Maced J Med Sci. 2018. 6(6), 961-967. doi: 10.3889/oamjms.2018.231