Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CẤY GHÉP VÙNG RĂNG SAU HÀM DƯỚI BẰNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT Tải xuống Tải xuống PDF