BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN

Nguyễn Tấn Phát1,, Nguyễn Thành Tấn1, Ngô Đức Hiệp1, Mai Thanh Tân 1, Nguyễn Tư Thái Bảo1, Nguyễn Hữu Đạt1, Nguyễn Trung Nhân 1, Trần Tuấn Kiệt1, Hồ Ngọc Thiện1, Nguyễn Thanh Hải 1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bàn tay có vai trò quan trọng trong lao động động sản xuất, đặc biệt trong giao tiếp xã hội và tương tác với môi trường. Tổn thương bàn tay rất đa dạng và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Các tổn thương rộng lộ các mô quý như gân, xương, mạch máu và thần kinh không thể che phủ đơn thuần bằng việc ghép da mà cần được che phủ bằng một vạt da. Vạt bẹn cuống mạch liền rất hữu dụng trong việc che phủ khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay, bàn ngón tay. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay, bàn ngón tay bằng vạt bẹn cuống mạch liền. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 4 ca bệnh khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay, bàn ngón tay được điều trị bằng vạt bẹn cuống mạch liền tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ năm 2022 đến năm 2023. Kết quả: Có 4 bệnh nhân nam tuổi từ 23 đến 37 tuổi khuyết hổng phần mềm cổ tay, bàn ngón tay do bỏng điện và tai nạn giao thông được điều trị bằng vạt bẹn cuống mạch liền với kích thước vạt từ 12 đến 96 cm2. Các trường hợp đều được phẫu thuật thành công và nhận được sự hài lòng của bệnh nhân. Kết luận: Vạt bẹn cuống mạch liền là một lựa chọn an toàn cho điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cổ tay, bàn ngón tay. Phương pháp này có thể thực hiện ở nhiều cơ sở với kỹ thuật đơn giản mà không cần hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật cao mang lại kết quả tốt và ổn định.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Dương, Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do trong điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108. 2016.
2. Nguyễn Đức Thành, Nghiên cứu giải phẫu mạch máu vạt bẹn và đối chiếu với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường đại học Y dược Hà Nội. 2018.
3. Almeshal, O., Aldekhayel, S., & Alshomer, F. (Eds.). Soft Tissue Reconstruction of the Hand: Loco-regional and Distant Flaps Selection and Approach. Springer. Chaper Groin Flap:207–211. 2022.
4. Jackson DM. [The diagnosis of the depth of burning]. Br J Surg. 1953 May;40(164):588-96. Undetermined Language. doi: 10.1002/bjs.18004016413. PMID: 13059343.
5. McGregor IA, Jackson IT. The groin flap. Br J Plast Surg. 1972 Jan;25(1):3-16. doi: 10.1016/s0007-1226(72)80003-1. PMID: 4550433.
6. Hong, J. P. The Superficial Circumflex Iliac Artery Perforator Flap in Lower Extremity Reconstruction. Clinics in Plastic Surgery, 2021, 48(2), 225–233. doi:10.1016/j.cps.2020.12.005.
7. Gandolfi, S., et al. Vascularization of the superficial circumflex iliac perforator flap (SCIP flap): an anatomical study. Surgical and Radiologic Anatomy, 2020. 42 (2020): 473-481.
8. Zubler C, Haberthür D, Hlushchuk R, Djonov V, Constantinescu MA, Olariu R. The anatomical reliability of the superficial circumflex iliac artery perforator (SCIP) flap. Ann Anat. 2021 Mar;234:151624. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151624. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33129977.
9. Fukaya E, Kuwatsuru R, Iimura H, Ihara K, Sakurai H. Imaging of the superficial inferior epigastric vascular anatomy and preoperative planning for the SIEA flap using MDCTA. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Jan;64(1):63-8. doi: 10.1016/j.bjps.2010.03.012. Epub 2010 Apr 14. PMID: 20392682.
10. Tashiro K, Harima M, Kato M, Yamamoto T, Yamashita S, Narushima M, Iida T, Koshima I. Preoperative color Doppler ultrasound assessment in planning of SCIP flaps. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 Jul;68(7):979-83. doi: 10.1016/j.bjps.2015.03.004. Epub 2015 Mar 19. PMID: 25824198.
11. Schiltz D, Lenhard J, Klein S, Anker A, Lonic D, Heidekrueger PI, Prantl L, Jung EM, Platz Batista Da Silva N, Kehrer A. Do-It-Yourself Preoperative High-Resolution Ultrasound-Guided
Flap Design of the Superficial Circumflex Iliac Artery Perforator Flap (SCIP). J Clin Med. 2021 May 30;10(11):2427. doi: 10.3390/jcm10112427. PMID: 34070779; PMCID: PMC8198546.
12. Amouzou, Komla Sena, et al. The pedicled groin flap in resurfacing hand burn scar release and other injuries: a five-case series report and review of the literature. Annals of burns and fire disasters 30.1 (2017): 57.
13. Goertz, Ole, et al. The effectiveness of pedicled groin flaps in the treatment of hand defects:
results of 49 patients. The Journal of hand surgery 37.10 (2012): 2088-2094.