ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC THỰC HÀNH 5S TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Lâm Hữu Đức1,, Trần Thanh Trí1, Nguyễn Hoàng Thiên Thư2
1 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
2 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phương pháp quản lý 5S là một hình thức quản lý trực quan có hệ thống, không chỉ đề cập đến sự sạch sẽ của tổ chức mà còn là sự tối đa hóa của hệ thống và lợi nhuận. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai hệ thống quản lý chất lượng, kiến thức 5S của nhân viên y tế (NVYT) còn chưa được đánh giá. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá về kiến thức 5S và một số yếu tố liên quan đến thực hành 5S của (NVYT) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 96 NVYT hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vào tháng 6/2021; nghiên cứu mô tả cắt ngang, lấy mẫu toàn bộ. Nghiên cứu sử dụng bảng kiểm 5S của tổ chức JICA gồm 37 nội dung và 6 mức điểm để đánh giá. Kết quả: Tỷ lệ NVYT có kiến thức đúng về 5S là 87,5%, cao nhất ở yếu tố sạch sẽ (90,63%) và thấp nhất sàng lọc (82,30%). Nam giới có số chênh về kiến thức 5S cao bằng 0,07 lần so với nữ giới; NVYT thuộc lĩnh vực hành chính có số chênh về kiến thức 5S cao bằng 0,23 lần so với đối tượng NVYT thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh. Kết luận: Tăng cường phổ biến kiến thức về 5S cho NVYT, trong đó tập trung khâu Sàng lọc và nhóm NVYT thuộc lĩnh vực hành chính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Hà (2021), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
2. Võ Thị Lan Kết (2018), Báo cáo kết quả thực hiện 5S tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.
3. Bahadoru K, Alimo K (2017), “Training Method on Health Center's Staff Efficiency”, Health Research Journal, 2(3), pp.167-175.
4. Hadfield D (2006), Lean healthcare-implementing 5S in lean or Six Sigma projects. Chelsea: MCS Media, Inc.
5. Hirano H (2009), JIT implementation manual-the complete guide to just-in-time manufacturing. Volume 2-waste and the 5S’s. Boca Raton: CRC Press.
6. Japan International Cooperation Agency (2013), JICA’s operation in health sector—present and future. Tokyo: JICA.
7. Jackson TL (2009), 5S for healthcare. New York: Productivity Press.
8. Manos A, Sattler M, and Alukal G (2006), Make healthcare lean. Qual Prog, 39, 24-30.
9. Masaaki Imai (2012), Gemba Kaizen: A commonsense approach to a continuous improvement strategy New York:McGraw Hill.
10.Hirano H (2009), JIT implementation manual-the complete guide to just-in-time manufacturing. Volume 2-waste and the 5S’s. Boca Raton: CRC Press.