NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023

Tô Thị Quyên1,, Phùng Ngọc Tám1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đại dịch COVID-19 đã diễn biến rất phức tạp, gây ra gánh nặng bệnh tật và tổn thất lớn về sức khoẻ và kinh tế. Theo WHO, việc người dân được tiếp cận rộng rãi và sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả chính là yếu tố quan trọng nhất để phòng, chống dịch bệnh. Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và mức độ bao phủ vắc xin COVID-19 và các yếu tố liên quan tại xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người dân từ 18 – 65 tuổi hiện đang sinh sống tại xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả: Tỷ lệ kiến thức tốt chiếm 47%, thái độ tích cực là 61,8%, tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 là 56%. Kết luận: Kiến thức, thái độ về tiêm vắc xin COVID-19 và tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 còn chưa cao. Cần có giải pháp can thiệp để tăng tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành tiêm đúng của người dân

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. COVID-19 vaccines, World Health Organization, URL:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines. 2020.
2. Bộ Y tế. Quyết định số 1467/QĐ-BYT: Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022. 2021.
3. Chính phủ, Nghị quyết số 21/NQ-CP: Nghị quyết Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID19. Chính phủ. 2021. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-21NQ-CP-2021-mua-va-su-dung-vac-xin-phong-COVID19-465983.aspx.
4. Islam M. S., Siddique A. B., Akter R., Tasnim R., et al. Knowledge, attitudes and perceptions towards COVID-19 vaccinations: a cross-sectional community survey in Bangladesh. BMC Public Health. 2021. 21 (1), 1851, doi: 10.1186/s12889-021-11880-9.
5. Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Hồng Chương, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Anh Phi. Kiến thức, thái độ và tỷ lệ tiêm vaccine covid-19 mũi nhắc lại của người trưởng thành tại tỉnh Bình Dương năm 2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 524 (2), 210-215, doi: https://doi.org/10.51298/vmj.v524i2.4859.
6. Phan Thanh Hải, Phạm Thị Ngọc Nga, Phan Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Quý An, et al. Kiến thức của sinh viên trường đại học y dược cần thơ về tiêm chủng vaccine COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021. 524 (1), 321-325, doi: https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1B.4790.
7. Lu P J, Srivastav A, Vashist K, Black C L, et al. COVID-19 Booster Dose Vaccination Coverage and Factors Associated with Booster Vaccination among Adults, United States, March 2022, Emerg Infect Dis. 2023. 29 (1), 133-140, doi: 10.3201/eid2901.221151.