KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Nguyễn Văn Trình1,, Huỳnh Bảo An1, Nguyễn Bích Chăm1, Huỳnh Thị Xuân Thu1, Phạm Thị Ngọc Đào1, Nguyễn Thị Luyến1, Trương Thái Lam Nguyên1, Trần Thái Thanh Tâm1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Độ lọc cầu thận là chỉ số quan trọng để đánh giá chức năng thận. Từ các công thức ước đoán Cockroft – Gault, MDRD và CKD – EPI creatinin 2021  lựa chọn công thức tốt nhất để đánh giá thường quy chức năng thận trên nhóm đối tượng người trẻ tuổi. Mục tiêu nghiên cứu: 1) Mô tả đặc điểm các chỉ số chức năng thận và công thức ước đoán độ lọc cầu thận của sinh viên Y khoa – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; 2) Xác định mối tương quan độ lọc cầu thận ước đoán với độ thanh thải creatinin 24 giờ theo tuổi giới và các chỉ số nhân trắc của sinh viên Y khoa – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 sinh viên ngành Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong độ tuổi từ 18-29, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả: Độ tuổi trung bình của nghiên cứu là 23,3 ± 3,1; nam giới chiếm 47,3%. Độ lọc cầu thận trung bình ở cả hai giới là 119,1 ± 5,9 (mL/phút/1,73m2). Khi phân chia nhóm theo tuổi, giới hoặc các chỉ số nhân trắc công thức CKD – EPI creatinin 2021 có mối tương quan chặt chẽ với độ thanh thải creatinine 24 giờ tốt nhất. Các công thức CKD – EPI creatinin 2021, MDRD và Cockroft – Gault có mối tương quan với độ thanh thải creatinine 24 giờ và có hệ số tương quan lần lượt là 0,819; 0,386; -0,315. Kết luận: Trên nhóm đối tượng người trẻ tuổi để đánh giá thường quy độ lọc cầu thận thì công thức CKD – EPI creatinin 2021 cho kết quả tốt hơn so với các công thức MDRD và Cockroft – Gault.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wilk A. S., Cummings J. R., Plantinga L. C., Franch H. A., et al. Racial and Ethnic Disparities in Kidney Replacement Therapies Among Adults With Kidney Failure: An Observational Study of Variation by Patient Age. Am J Kidney Dis. 2022. 80(1), 9-19. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.12.012.
2. Đặng Anh Đào. Nghiên cứu mức lọc cầu thận bằng Cystatin C huyết thanh ở bệnh nhân tiền đái tháo đường và đái thào đường típ 2. 2019.
3. Michels W. M., Grootendorst D. C., Verduijn M., Elliott E. G., Dekker F. W., Krediet R. T. Performance of the Cockcroft-Gault, MDRD, and new CKD-EPI formulas in relation to GFR, age, and body size. Clin J Am Soc Nephrol. 2010. 5(6), 1003-9. doi: 10.2215/CJN.06870909.
4. Trương Hoàng Ngọc Quý, Lê Nguyễn Minh Khoa, Trần Cao Anh Khôi, và cộng sự. Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc học và tình hình dinh dưỡng của sinh viên khóa 26 đại học duy tân. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường. 2021. 49, 104-109. doi: 10.47122/vjde.2021.49.14.
5. Nguyễn Đình Vũ, Trần Duy Phúc, Bùi Thị Minh Ngọc và cộng sự. So sánh độ lọc cầu thận theo công thức Cockcroft – Gault, MDRD và xạ hình thận có dược chất phóng xạ. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021. 509, 309-314.
6. Nguyễn Thị Lệ. Đánh giá độ lọc cầu thận bằng phương pháp đo độ thanh lọc creatinin 24 giờ và cystatin C huyết thanh. Luận án Tiến sỹ. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 2007.
7. Trần Thái Thanh Tâm, Hoàng Khắc Chuẩn, Mai Đức Hạnh và cộng sự. So sánh các phương pháp đánh giá độ lọc cầu thận trên người hiến thận. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh. 2014. 4, 189-196.
8. Nguyễn Hồng Hà. Đánh giá độ lọc cầu thận bằng cystatin C huyết thanh trong bệnh tăng huyết áp. Luận án Tiến sĩ Y học. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 2020.
9. Lamb E. J., Tomson C. R., Roderick P. J. Clinical Sciences Reviews Committee of the Association for Clinical Biochemistry. Estimating kidney function in adults using formulae. Ann Clin Biochem. 2005, 42(Pt 5), 321-45. doi: 10.1258/0004563054889936.
10. Nguyễn Duy Hưng. Khảo sát sự tương quan giữa mức lọc cầu thận ước tính sử dụng công thức MDRD và CKD-EPI với mức lọc cầu thận đo được dựa trên độ thanh thải creatinine nội sinh. Luận văn Thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội.2022. https://doi.org/10.51298/vmj.v518i1.3323
11. Võ Minh Tuấn, Văn Hy Triết, Nguyễn Thị Lệ và cộng sự. Đánh giá mối liên hệ giữa một số xét nghiệm sinh hóa, chỉ số sinh học với chỉ số lọc cầu thận thiết lập trên đối tượng suy thận mạn. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022. 1, 299-303. https://doi.org/10.51298/vmj.v519i1 .3574