KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lê Hồng Liêm1,, Trần Thị Yến Duyên1, Phan Thị Thùy Nguyên1, Hà Thị Kim Phụng1, Nguyễn Thị Mỹ Dung1, Nguyễn Bá Phương2
1 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
2 Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống COVID-19 của người dân có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống COVID-19 và các yếu tố liên quan trong thời kỳ bình thường mới tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 524 người dân ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương từ 2/2022 đến 5/2022. Kết quả: Tỷ lệ kiến thức tốt chiếm 79,2%. Thái độ tích cực là 89,9%. Thực hành đúng chiếm 86,5%. Có mối liên quan giữa kiến thức tốt với nhóm tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19; Giữa thực hành đúng với trình độ học vấn, nghề nghiệp. Kết luận: Kiến thức, thái độ và thực hành đúng về phòng chống COVID-19 còn chưa cao. Cần có biện pháp hỗ trợ để tăng tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành đúng của người dân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2022), Tình hình COVID-19.
2. Huỳnh Giao, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Thị Ngọc Hân (2021), “Kiến thức, thái độ và thực hành phòng ngừa COVID-19 của người bệnh tại bệnh viện Quận 2, TP. Hồ Chí Minh”, Y học TP. Hồ Chí Minh, 25(2), tr.103-110.
3. Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Hữu Huyên (2022), “Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống dịch COVID-19 của người dân trên 18 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk năm 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 510(1), tr.137-148.
4. Al-Hanawi M. K, Angawi K, Alshareef N, et al. (2020), “Knowledge, Attitude and Practice Toward COVID-19 Among the Public in the Kingdom of Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study”, Frontiers in public health, 8, pp.217-217.
5. Ferdous M. Z, Islam M. S, Sikder M. T, et al. (2020), “Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 outbreak in Bangladesh: An online-based cross-sectional study”, PLOS ONE, 15(10), pp.e0239254.
6. Nguyen H. B., Nguyen T. H. M., Tran T. T. N., et al. (2021), “Knowledge, Attitudes, Practices, and Related Factors Towards COVID-19 Prevention Among Patients at University Medical Center Ho Chi Minh City, Vietnam”, Risk Management and Healthcare Policy, 14, pp.2119-2132.
7. Van Nhu H., Tuyet-Hanh T. T., Van N. T. A., et al. (2020), “Knowledge, Attitudes, and Practices of the Vietnamese as Key Factors in Controlling COVID-19”, Journal of Community Health, 45(6), pp.1263-1269.
8. World Health Organization (2022), Coronavirus disease (COVID-19).
9. World Health Organization (2022), WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard.
10.World Health Organization (2020), WHO Director-General’s opening remarks at the mission briefing on COVID-19.