ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023

Nguyễn Phan Nguyên Dương1,, Trần Viết An1, Bùi Thế Dũng2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Suy tim là một trong những chẩn đoán chính phổ biến nhất và gây ra gánh nặng lớn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe chung. Tình trạng hạ natri máu là một yếu tố độc lập dự đoán khả năng tử vong cho bệnh nhân suy tim, đặc biệt ở nhóm có phân suất tống máu giảm. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và khảo sát giá trị tiên lượng tử vong trong vòng 60 ngày sau xuất viện của tình trạng hạ natri máu ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả: Nồng độ natri máu trung vị là 136 mmol/L, thấp nhất 104 mmol/L và cao nhất 145 mmol/L. Giá trị  nồng độ natri máu trong tiên lượng tử vong sau 60 ngày xuất viện ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại điểm cắt 130 mmol/L có độ nhạy 97,8%, độ đặc hiệu 61,1%, giá trị AUC 0,855. Kết luận: Tình trạng hạ natri máu có khả năng tiên lượng tốt biến cố tử vong trong vòng 60 ngày sau xuất viện ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Teerapat Y., Tao-Cheng W. and Dong-jung C. Economic Burden of Heart Failure in Asian Countries with Different Healthcare Systems. Korean Circ J. 2021. 51, 581-593, doi: 10.4070/kcj.2021.0029.
2. Aliyeva F., Belkin M. and Wussler D. Prevalence, patient characteristics and outcome of hyponatremia in acute heart failure. European Heart Journal. 2022. 43, 1072.
3. Ishikawa S. Hyponatremia Associated with Congestive Heart Failure: Involvement of Vasopressin and Efficacy of Vasopressin Receptor Antagonists. J Clin. 2023. 12, 1482, doi: 10.3390/jcm12041482.
4. Klein L., O’Connor CM. and Leimberger JD. Lower Serum Sodium Is Associated With Increased Short-Term Mortality in Hospitalized Patients With Worsening Heart Failure Results From the Outcomes of a Prospective Trial of Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure (OPTIME-CHF) Study. American Heart Association Journals. 2005. 111, 2454-2460. doi: 10.1161/01.CIR.0000165065.82609.3D.
Teerapat Y., Tao-Cheng W. and Dong-jung C. Economic Burden of Heart Failure in Asian Countries with Different Healthcare Systems. Korean Circ J. 2021. 51, 581-593, doi: 10.4070/kcj.2021.0029.
2. Aliyeva F., Belkin M. and Wussler D. Prevalence, patient characteristics and outcome of hyponatremia in acute heart failure. European Heart Journal. 2022. 43, 1072.
3. Ishikawa S. Hyponatremia Associated with Congestive Heart Failure: Involvement of Vasopressin and Efficacy of Vasopressin Receptor Antagonists. J Clin. 2023. 12, 1482, doi: 10.3390/jcm12041482.
4. Klein L., O’Connor CM. and Leimberger JD. Lower Serum Sodium Is Associated With Increased Short-Term Mortality in Hospitalized Patients With Worsening Heart Failure Results From the Outcomes of a Prospective Trial of Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure (OPTIME-CHF) Study. American Heart Association Journals. 2005. 111, 2454-2460. doi: 10.1161/01.CIR.0000165065.82609.3D.
5. Gheorghiade M., Rossi J. and Cotts W. Characterization and Prognostic Value of Persistent Hyponatremia in Patients With Severe Heart Failure in the ESCAPE Trial. ARCH INTERN MEDICAL. 2007. 167, 1998-2005. doi: 10.1001/archinte.167.18.1998.
6. European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. 2021. 42, 3599-3726.
7. Đỗ Thị Nam Phương, Nguyễn Anh Duy Tùng. Khảo sát các yếu tố tiên lượng tử vong trên bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm nhập viện tại Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh. Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. 2019. 105.
8. Saepudin H., Patrick A. and Morrissey H. Hyponatremia during hospitalization and in-hospital mortality in patients hospitalized from heart failure. BMC Cardiovascular Disorders. 2015. 15, 88.
9. Grey C. The Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE): opportunities to improve care of patients hospitalized with acute decompensated heart failure. Rev Cardiovasc Med. 2003. 7, 21-30, doi: 10.1186/s12872-015-0082-5.
10. Yang S., Mengqiu M. and Hengbin Z. Prognostic value of serum hyponatremia for outcomes in patients with heart failure with preserved and reduced ejection fraction: An observational cohort study. Experimental and Therapeutic Medicine. 2020. 20(5), 1792-1801, doi: 10.3892/etm.2020.9231.
11. Alexandru C., Stela I. and Andrea M. Hyponatremia and Renal Venous Congestion in Heart Failure Patients. Dis Markers. 2021. 2021, 9, doi: 10.1155/2021/6499346.
12. Nikolaidou T., Samuel N. and Marincowitz C. Electrocardiographic characteristics in patients with heart failure and normal ejection fraction: A systematic review and meta‐analysis. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2019. 25, 127.
13. Jones NR., Roalfe AK. and Adoki I. Survival of patients with chronic heart failure in the community: a systematic review and meta-analysis. European journal of heart failure. 2019. 21,1306-1325, doi: 10.1111/anec.12710.
14. Triệu Khánh Vinh. Các yếu tố tiên lượng tử vong hoặc tái nhập viện trong vòng 30 ngày sau xuất viện trên bệnh nhân suy tim. Tạp Chí Y học Việt Nam. 2022. 520, 114-119.
15. Abebe B., Gebreyohannes E. and Tefera Y. The prognosis of heart failure patients: Does sodium level play a significant role? PLoS One. 2019. 13(11), 14, doi: 10.1371/journal.pone.0207242.
16. Nam-Kyoo L., Sang Eun L. and Haeyoung L. Risk prediction for 30-day heart failure-specific readmission or death after discharge: Data from the Korean Acute Heart Failure (KorAHF) registry. J Cardiol. 2019. 73, 108-113, doi: 10.1016/j.jjcc.2018.07.009.