ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023

Trần Vũ Thơ1,, Lê Minh Lý2, Hoàng Quang Bình3
1 Bệnh viện quốc tế Phương Châu
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
3 Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật phaco ngày nay gắn liền với mục đích khúc xạ. Kính nội nhãn ba tiêu cự Acrysof PanOptix TFNT00 với mục đích cải thiện thị giác trung gian để tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả lâm sàng phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn PanOptix điều trị bệnh đục thể thủy tinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, không nhóm đối chứng 41 bệnh nhân (45 mắt) đục thể thủy tinh, có chỉ định phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof PanOptix trifocal TFNT00 tại Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023. Kết quả: Tuổi trung bình là 53,0 ± 11,1. Giá trị trung bình thị lực nhìn xa chưa chỉnh kính tăng từ 1,16 ± 0,64 logMAR lên 0,17 ± 0,16 và 0,13 ± 0,16 logMAR tương ứng 1 tháng và 3 tháng sau mổ, với p < 0,01. Giá trị trung bình thị lực trung gian chưa chỉnh kính (60 cm) sau mổ 1 tháng là 0,13 ± 0,10 logMAR và 0,11 ± 0,10 logMAR tại thời điểm 3 tháng, p < 0,01. Thị lực nhìn gần chưa chỉnh kính (40 cm) sau mổ 1 tháng là 0,03 ± 0,14 và 3 tháng là 0,02 ± 0,13 logMAR, p < 0,01. Chói sáng, lóa sáng, cảm giác có màng sương và cảm giác bóng nước là rối loạn thị giác hay gặp. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng và rất hài lòng với kết quả thị lực nhìn gần và trung gian. Hơn 91,1% BN hài lòng với kết quả thị lực nhìn xa. Cả 4 bệnh nhân đặt PanOptix 2 mắt đều không cần kính gọng. Kết luận: Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Đặt vấn đề: Phẫu thuật phaco ngày nay gắn liền với mục đích khúc xạ. Kính nội nhãn ba tiêu cự Acrysof PanOptix TFNT00 với mục đích cải thiện thị giác trung gian để tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả lâm sàng phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn PanOptix điều trị bệnh đục thể thủy tinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, không nhóm đối chứng 41 bệnh nhân (45 mắt) đục thể thủy tinh, có chỉ định phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof PanOptix trifocal TFNT00 tại Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023. Kết quả: Tuổi trung bình là 53,0 ± 11,1. Giá trị trung bình thị lực nhìn xa chưa chỉnh kính tăng từ 1,16 ± 0,64 logMAR lên 0,17 ± 0,16 và 0,13 ± 0,16 logMAR tương ứng 1 tháng và 3 tháng sau mổ, với p < 0,01. Giá trị trung bình thị lực trung gian chưa chỉnh kính (60 cm) sau mổ 1 tháng là 0,13 ± 0,10 logMAR và 0,11 ± 0,10 logMAR tại thời điểm 3 tháng, p < 0,01. Thị lực nhìn gần chưa chỉnh kính (40 cm) sau mổ 1 tháng là 0,03 ± 0,14 và 3 tháng là 0,02 ± 0,13 logMAR, p < 0,01. Chói sáng, lóa sáng, cảm giác có màng sương và cảm giác bóng nước là rối loạn thị giác hay gặp. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng và rất hài lòng với kết quả thị lực nhìn gần và trung gian. Hơn 91,1% BN hài lòng với kết quả thị lực nhìn xa. Cả 4 bệnh nhân đặt PanOptix 2 mắt đều không cần kính gọng. Kết luận: Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn ba tiêu cự mang lại kết quả thị giác khả quan ở cả ba khoảng cách, giúp bệnh nhân hài lòng cao và độc lập với kính gọng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dagny Zhu, Shijie ren, Kayla Mills, Jessie Hull, Mukesh Dhariwal. Rate of Complete Spectacle Independence with a Trifocal Intraocular Lens: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Ophthalmol Ther. 2023. 12(2), 1157–1171, http://doi: 10.1007/s40123-023-00657-5.
2. Galvis V, L. C. Escaf, L. J. Escaf, A. Tello, L. D. Rodríguez, R. Lapid-Gortzak et al. Visual and satisfaction results with implantation of the trifocal Panoptix® intraocular lens in cataract surgery. J Optom. 2022. 15 (3), 219-227, http://doi: 10.1016/j.optom.2021.05.002.
3. Středová M., Řeháková T., Veliká V. et al. Evaluation of retinal light scattering, visual acuity, refraction and subjective satisfaction in patients after Acrysof IQ PanOptix intraocular lens implantation. Cesk Slov Oftalmol. 2020. 75(6), 316-322, http:// doi: 10.31348/2019/6/4.
4. Sudhir RR, Arindam D, Bhattacharrya S, Bahulayan A. AcrySof IQ PanOptix Intraocular Lens Versus Extended Depth of Focus Intraocular Lens and Trifocal Intraocular Lens: A Clinical Overview. Asia - Pacific journal of ophthalmology 2019. 8 (4), 335-349, http://doi: 10.1097/APO.0000000000000253.
5. Chang J, Liu S, Ma N et al. Clinical outcome of a quadrifocal (trifocal) intraocular lens in Chinese patients: prospective, observational case series. Journal of Cataract and Refractive Surgery. 2023. 49 (3), 246-252, http://doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000001094.
6. Shin K.Y, Lim D.H, Chung T.Y. Clinical Outcomes after Bilateral Implantation of Trifocal Diffractive Intraocular Lenses and Extended Depth of Focus Intraocular Lenses. J. Clin. Med . 2022. 11(19), 5729-5740, http:// doi: 10.3390/jcm11195729.
7. Ozturkmen C, Kesim C, Sahin A. Evaluation of Vision-Related Quality of Life After Unilateral Implantation of a New Trifocal Intraocular Lens. Beyoglu Eye J 2022. 7(3). 167-172, http://doi: 10.14744/bej.2022.75768.
8. Alio JL, Ana B.P et al. Clinical outcomes with a diffractive trifocal intraocular lens. European Journal of Ophthalmology. 2018. 28 (4), 419-424, http://doi: 10.1177/1120672118762231.
9. Zhou S, Figueiredo AG et al. Evaluation of Life Quality of Patients Submitted to Cataract Surgery with Implantation of Trifocal Intraocular Lenses. Journal of Personalized Medicine. 2023. 13 (3), 451-463, http://doi: 10.3390/jpm13030451.
10. Shatz AC, Potvin R. Spectacle independence and quality of vision after bilateral implantation of a trifocal intraocular lens. Clin Ophthalmol. 2021. 15, 2545-2551, http://doi: 10.2147/OPTH.S318203.