Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Quý Thầy/Cô phản biện sẽ thấy danh sách bài báo cần phản biện, lựa chọn bài đã được gửi đến và thực hiện quy trình phản biện theo Hướng dẫn phản biện.