Chúng tôi khuyến khích độc giả đăng ký dịch vụ thông báo xuất bản cho tạp chí này. Sử dụng Đăng ký liên kết ở đầu trang chủ cho tạp chí. Việc đăng ký này sẽ dẫn đến việc người đọc nhận được Thông báo qua email cho mỗi số mới của tạp chí.  Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.