KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021

Nguyễn Thị Xuân Thủy1,, Đặng Thị Phương Thảo2, Lê Hương Ly1, Nguyễn Thanh Quang1, Đặng Thị Huyền Trang1, Lê Nguyễn Thanh Hằng1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
2 Sở Y tế Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mạng lưới bán lẻ thuốc là nơi cung ứng thuốc và tư vấn sử dụng thuốc cho người dân. Việc phân bố cơ sở bán lẻ thuốc hợp lý góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự phân bố các loại hình bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 và đánh giá sự phân bố mạng lưới bán lẻ thuốc theo các chỉ tiêu chất lượng cung ứng của WHO. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang các cơ sở bán lẻ thuốc đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Thành phố Đà Nẵng có 966 cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó có 88,61% nhà thuốc, 10,77% quầy thuốc, 0,62% cơ sở bán thuốc y học cổ truyền. Trung bình 1.237,57 người thì có 1 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ với mạng lưới bán lẻ thuốc phân bố rộng khắp. Cẩm Lệ là quận có phân bố cơ sở bán lẻ thuốc theo đầu người cao nhất. Đối với phân bố theo bán kính, tại Đà Nẵng trung bình trong vòng bán kính 0,57km có 1 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ nên người dân có thể tiếp cận cơ sở bán lẻ thuốc gần nhất dễ dàng. Kết luận: Mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa bàn Đà Nẵng phân bố rộng khắp, tuy nhiên vẫn chưa đồng đều giữa các xã, phường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hoài An (2018), Khảo sát sự phân bố và thực trạng hành nghề các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018, Luận văn chuyên khoa cấp 1, Đại học Dược Hà Nội.
2. Dương Thanh Bình (2016), Khảo sát sự phân bố và hoạt động của mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2010), Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010.
4. Trần Cúc (2015), Đánh giá thực trạng hoạt động của các nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Chuyên khoa 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Bích Liên (2020), Phân tích sự phân bố và thực trạng hành nghề các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Luận văn chuyên khoa cấp 1, Đại học Dược Hà Nội.
6. Nguyễn Dược Nam (2017), Khảo sát thực trạng mạng lưới bán lẻ thuốc tại địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm 2016, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
7. Quốc Hội (2016), Luật Dược số 105/2016/QH13
8. Thủ tướng chính phủ (2017), Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược.
9. Nguyễn Thị Xuân Thủy (2017), Đánh giá một số yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ dược tại các nhà thuốc trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017, Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.
10. Vương Minh Thùy (2019), Khảo sát thực trạng mạng lưới bán lẻ thuốc tại địa bàn Phú Thọ năm 2019, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
11. Hà Thanh Tùng (2020), Khảo sát sự phân bố và thực trạng hành nghề của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Luận văn chuyên khoa cấp 1, Đại học Dược Hà Nội.