VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19

Trần Thị Thúy Nga1, Lê Hương Ly1, Nguyễn Thanh Quang1, Nguyễn Thị Thu Trang1, Trần Quế Hương1,
1 Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vi rút corona gây hội chứng suy hô hấp cấp tính SARS‐CoV‐2, đã xuất hiện vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Vi rút SAR-CoV-2 có thể kích hoạt các phản ứng miễn dịch của cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nồng độ interleukin 6 (IL-6) tăng cao có liên quan mật thiết đến các bệnh nhân COVID-19 nặng. IL-6 là một cytokin có nhiều chức năng sinh học trong miễn dịch, tái tạo và chuyển hóa của cơ thể. Việc sản xuất quá mức cytokin bao gồm IL-6 hình thành nên hội chứng giải phóng cytokin (CRS), còn được gọi là cơn bão cytokin, một tình trạng tăng viêm toàn thân không kiểm soát dẫn đến suy đa cơ quan, thậm chí tử vong ở bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, việc ngăn chặn con đường dẫn truyền tín hiệu của IL-6 được kỳ vọng sẽ trở thành một phương pháp tiềm năng nhằm hạn chế những biến chứng nghiêm trọng của hội chứng CRS. Trong bài viết này, vai trò của IL-6 và những liệu pháp hiệu quả trong điều trị cơn bão cytokin sẽ được phân tích và bàn luận.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Who.int. (2021, 30/9/2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Available: https://covid19.who.int/
2. C. Zanza et al., "Cytokine Storm in COVID-19: Immunopathogenesis and Therapy," Medicina (Kaunas), vol. 58, no. 2, Jan 18 2022.
3. Nih.gov. (31/12/2022). Covid-19 Treatment Guidelines. Available: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
4. P. Sabaka et al., "Role of interleukin 6 as a predictive factor for a severe course of Covid-19: retrospective data analysis of patients from a long-term care facility during Covid-19 outbreak," BMC Infect Dis, vol. 21, no. 1, p. 308, Mar 29 2021.
5. S. A. Jones and C. A. Hunter, "Is IL-6 a key cytokine target for therapy in COVID-19?," Nat Rev Immunol, vol. 21, no. 6, pp. 337-339, Jun 2021.
6. C. Zhang, Z. Wu, J. W. Li, H. Zhao, and G. Q. Wang, "Cytokine release syndrome in severe COVID-19: interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab may be the key to reduce mortality," Int J Antimicrob Agents, vol. 55, no. 5, p. 105954, May 2020.
7. T. Tanaka, A. Ogata, and M. Narazaki, "Tocilizumab: An Updated Review of Its Use in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Its Application for Other Immune-Mediated Diseases," Clinical Medicine Insights: Therapeutics, vol. 5, p. CMT.S9282, 2013/01/01 2013.
8. W. Somers, M. Stahl, and J. S. Seehra, "1.9 A crystal structure of interleukin 6: implications for a novel mode of receptor dimerization and signaling," Embo j, vol. 16, no. 5, pp. 989-97, Mar 3 1997.
9. I. L. Indalao et al, "IL-1β is a key cytokine that induces trypsin upregulation in the influenza virus-cytokine-trypsin cycle," Arch Virol, vol. 162, no. 1, pp. 201-211, Jan 2017.
10. T. Patra et al., "SARS-CoV-2 spike protein promotes IL-6 trans-signaling by activation of angiotensin II receptor signaling in epithelial cells," PLoS Pathog, vol. 16, no. 12, p. e1009128, Dec 2020.
11. S. Kaur, Y. Bansal and G. Bansal, "A panoramic review of IL-6: Structure, pathophysiological roles and inhibitors," Bioorg Med Chem, vol. 28, no. 5, p. 115327, Mar 1 2020.
12. Y. Xu et al., "Crystal structure of the entire ectodomain of gp130: insights into the molecular assembly of the tall cytokine receptor complexes," J Biol Chem, vol. 285, no. 28, pp. 21214-8, Jul 9 2010.
13. S. Rose-John, "IL-6 trans-signaling via the soluble IL-6 receptor: importance for the proinflammatory activities of IL-6," Int J Biol Sci, vol. 8, no. 9, pp. 1237-47, 2012.
14. Z. Yang et al, "The effect of corticosteroid treatment on patients with coronavirus infection: a systematic review and meta-analysis," J Infect, vol. 81, no. 1, pp. e13-e20, Jul 2020.
15. F. Angriman et al., "Interleukin-6 receptor blockade in patients with COVID-19: placing clinical trials into context," Lancet Respir Med, vol. 9, no. 6, pp. 655-664, Jun 2021.
16. A. Esmaeilzadeh and R. Elahi, "Immunobiology and immunotherapy of COVID-19: A clinically updated overview," Journal of cellular physiology, vol. 236, no. 4, pp. 2519-2543, 2021/04// 2021.
17. X. Wang, Z. He, and X. Zhao, "Immunoregulatory therapy strategies that target cytokine storms in patients with COVID-19 (Review)," Exp Ther Med, vol. 21, no. 4, p. 319, Apr 2021.
18. E. J. Kooistra et al., "Anakinra treatment in critically ill COVID-19 patients: a prospective cohort study," Crit Care, vol. 24, no. 1, p. 688, Dec 10 2020.
19. P. Richardson et al., "Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease," Lancet, vol. 395, no. 10223, pp. e30-e31, Feb 15 2020.
20. J. Alijotas-Reig et al., "Immunomodulatory therapy for the management of severe COVID-19. Beyond the anti-viral therapy: A comprehensive review," Autoimmun Rev, vol. 19, no. 7, p. 102569, Jul 2020.
21. J. S. Kim et al., "Immunopathogenesis and treatment of cytokine storm in COVID-19," Theranostics, vol. 11, no. 1, pp. 316-329, 2021.
22. M. Abbattista, I. Martinelli, and F. Peyvandi, "Comparison of adverse drug reactions among four COVID-19 vaccines in Europe using the EudraVigilance database: Thrombosis at unusual sites," J Thromb Haemost, vol. 19, no. 10, pp. 2554-2558, Oct 2021.
23. Y. Z. Huang and C. C. Kuan, "Vaccination to reduce severe COVID-19 and mortality in COVID19 patients: a systematic review and meta-analysis," Eur Rev Med Pharmacol Sci, vol. 26, no. 5, pp. 1770-1776, Mar 2022.