ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP ÁO CHOÀNG TRẮNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐO HOLTER HUYẾT ÁP 24 GIỜ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Cao Mỹ Ái1,, Châu Ngọc Hoa1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp áo choàng trắng (WCH) là tình trạng huyết áp phòng khám tăng, huyết áp tại nhà hoặc huyết áp lưu động bình thường. Tỉ lệ WCH từ 5% - 65% trong các nghiên cứu. Chẩn đoán sai WCH thành tăng huyết áp thật sự có thể dẫn đến điều trị thuốc hạ áp không cần thiết, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kinh tế của bệnh nhân. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát các đặc điểm của WCH trong dân số Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: Đặc điểm WCH trên bệnh nhân được đo Holter huyết áp 24 giờ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu và tiền cứu tiến hành trên các bệnh nhân đến khám tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có THA nghi ngờ WCH từ 02/01/2018-31/01/2020 và 01/02/2020-31/7/2020. Tiêu chuẩn chọn: bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp lần đầu, chưa từng điều trị hạ áp, nghi ngờ WCH, được chỉ định đeo Holter huyết áp. Kết quả: Trong 241 bệnh nhân, có 79 bệnh nhân WCH (32,8%). Tuổi trung bình nhóm WCH là 30,7 ± 15,4, trẻ hơn nhóm tăng huyết áp thật sự (38,7 ± 14,4) với p=0,0001. BMI trung bình của nhóm WCH là 22,9 ± 3,1, thấp hơn so với nhóm tăng huyết áp thật sự (24,6 ± 3,4) với p=0,0003. Tỉ lệ thừa cân và béo phì của các bệnh nhân WCH chiếm 50,7%. Tỉ lệ bệnh nhân mất trũng huyết áp ở nhóm WCH là 42,1%, khác biệt so với nhóm tăng huyết áp thật sự (63,3%) với p=0,002. Kết luận: Tỉ lệ mắc WCH là 32,8%. Trong đó, tuổi trung bình, BMI trung bình và trũng huyết áp là các yếu tố liên quan với WCH.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Williams B., Mancia G., Spiering W., et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018. 39, 3021-3104, http://doi: 10.1093/eurheartj/ehy339
2. Nuredini G., Saunders A., Rajkumar C., Okorie M. Current status of white coat hypertension: where are we are?. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2020. 14, 1-10, http://doi: 10.1177/1753944720931637
3. Cohen J. B., Lotito M. J., Trivedi U. K., Denker M. G., Cohen D. L., Townsend R. R. Cardiovascular Events and Mortality in White Coat Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2019. 18, 170(12), 853-862, http://DOI: 10.7326/M19-0223
4. Faria J., Mesquita-Bastos J., Bertoquini S., Silva J., Barbosa L., Polónia J. Long-term cardiovascular risk of white-coat hypertension with normal night-time blood pressure values. Blood Press Monit. 2019. 24(2), 59-66. http://DOI: 10.1097/MBP.0000000000000364
5. Nerenberg K. A., Zarnke K. B., Leung A. A., Dasgupta K., Butalia S., et al. Hypertension Canada. Hypertension Canada’s 2018 guidelines for diagnosis, risk assessment, prevention, and treatment of hypertension in adults and children. Can J Cardiol. 2019. 34, 506-525, http://doi: 10.1016/j.cjca.2018.02.022
6. Tocci G., Presta V., Figliuzzi I., Attalla El Halabieh N., Battistoni, A., et al. Prevalence and clinical outcomes of white-coat and masked hypertension: analysis of a large ambulatory blood pressure database. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018. 20, 297-305, http://DOI: 10.1111/jch.13181
7. Bolade D.-O., Philip K., Ayodele O., Haleema B., Ibraheem K., et al. Prevalence and Predictors of White Coat Hypertension among Newly-Diagnosed Hypertensive Patients in a Tertiary Health Centre in Nigeria. Ethiop J Health Sci. 2019. 29(4), 431-438. http://DOI: 10.7326/M19-0223
8. Noubiap J. J., Nansseu J. R., Nkeck J. R., Nyaga U. F., Bigna J. J. Prevalence of white coat and masked hypertension in Africa: a systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens. 2019. 20(8), 1165-1172. http://doi: 10.1111/jch.13321
9. Tocci G., Presta, V. White-coat and masked hypertension and coronary artery disease: are they related or not?. Hypertens Res. 2020. 43(2), 151-152, http://DOI: 10.1038/s41440-019-0368-6
10. Liakos C., Karpanou E., Grassos C., Markou M., Vyssoulis G., Tousoulis D. Nocturnal blood pressure dipping status and cardiovascular risk in white-coat hypertension individuals. Journal of Hypertension. 2019. 37, e10, http://DOI:10.1097/01.hjh.0000570460.61211.ff