Quay trở lại chi tiết bài báo IDENTIFYING PREOPERATIVE PHYSICAL STATUS AND UNDERLYING DISEASES USING 2019 AMENDED ASA-PS CLASSIFICATION Tải xuống Tải xuống PDF