PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022

Nguyễn Phú Vinh1,, Hoàng Thy Nhạc Vũ1, Nguyễn Đoàn Thảo Quyên1, Trần Văn Lườm2, Nguyễn Thị Thanh Hằng2, Nguyễn Phú Toàn3
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
3 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn về: Đại dịch COVID-19 đã lây lan trên toàn cầu với những hậu quả chưa từng có đối với sức khoẻ của hàng triệu người. Đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện thông qua khảo sát dược sĩ phụ trách chuyên môn tại các cơ sở bán lẻ thuốc ở tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2021-2022 bằng bộ câu hỏi trực tuyến dựa trên nền tảng Google Forms. Kết quả: Trong 401 cơ sở bán lẻ thuốc tham gia khảo sát, có 63,6% không bị tạm ngưng hoạt động trong đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn chưa có F0 cộng đồng, 76,3% trường hợp dược sĩ đeo khẩu trang y tế trong suốt thời gian làm việc. Khi xuất hiện F0 cộng đồng, 77,8% cơ sở bán lẻ thuốc đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, có 73,8% cơ sở bán lẻ thuốc cho biết chi phí các sản phẩm vệ sinh cá nhân (nước rửa tay, cồn sát khuẩn) tăng đáng kể. Tác động của đại dịch COVID-19 đối với tình hình cung ứng dược phẩm và trang thiết bị y tế liên quan đến một số đặc điểm của cơ sở bán lẻ thuốc như số năm hoạt động, số lượng dược sĩ, số lần bị tạm ngưng hoạt động; đối với tình hình hoạt động là số lần bị tạm ngưng hoạt động. Kết luận: Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những thông tin bước đầu cho các cơ quan quản lý y tế về các tác động của đại dịch COVID-19, từ đó, hướng đến các chính sách phù hợp trong việc phòng, chống COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jebril N. World Health Organization declared a pandemic public health menace: a systematic review of the coronavirus disease 2019 “COVID-19”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2022. 24(9). 2784-2795, ISSN: 1475-7192.
2. Zoumpourlis V, Goulielmaki M, Rizos E, Baliou S, et al. The COVID‐19 pandemic as a scientific and social challenge in the 21st century. Molecular Medicine Reports. 2020. 22(4), 3035-3048, https://doi.org/10.3892/mmr.2020.11393.
3. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 2020. https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=199607.
4. Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19. 2020. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199663.
5. Cục Quản lý Dược. Công văn 2352/BYT-QLD 2020 hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược. 2020. https://dav.gov.vn/cong-van-so-2352byt-qld-ve-viec-huong-dan-bien-phap-ungpho-tai-co-so-kinh-doanh-duoc-trong-giai-doan-phong-chong-dich-covid-19-n2832.html.
6. Hoàng Thu Thuỷ. Thực trạng cung ứng thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân và hiệu quả can thiệp tại hai huyện vùng nông thôn tỉnh Hải Dương. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. 2021. 181.
7. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 2020. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199902.
8. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. 2020. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199574.
9. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 2021. https://syt.dongthap.gov.vn/documents/195929/0/343_UBNDTHVX_13072021-signed.pdf/dcce010a-af35-77f9-c021-dd7396bcb300.
10. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Số 315/UBND-THVX ngày 06 tháng 7 năm 2021 về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 2021. http://cdcdongthap.gov.vn/tintuc/chi-tiet/siet-chat-va-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich/2337.