XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH

Lê Thị Minh Ngọc1,, Nguyễn Phục Hưng2, Nguyễn Hữu Nhân2
1 Trường ĐHYD Cần Thơ
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Tình trạng kháng thuốc xảy ra một cách tự nhiên, nhưng việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang đẩy tiến trình kháng thuốc này diễn ra nhanh hơn, rộng hơn. Hiện tại ở Việt Nam chưa có bộ câu hỏi khảo sát thái độ và ý định sử dụng kháng sinh của người dân. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng và chuẩn hóa thang đo bộ câu hỏi khảo sát về kiến thức, thái độ và ý định sử dụng kháng sinh của người dân. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bộ câu hỏi khảo sát ý kiến người dân về kiến thức, thái độ và ý định sử dụng kháng sinh được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Bộ câu hỏi thiết kế sẽ được đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng phân tích nhân tố EFA và hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả: Đã xây dựng và chuẩn hóa được thang đo bộ câu hỏi khảo sát ý kiến người dân về kiến thức, thái độ và ý định sử dụng kháng sinh có độ tin cậy cao, với hệ số Cronbach’s Alpha là 0,903, p<0,001, Eigenvalue>1, giá trị hệ số tải các biến đều lớn hơn 0,5 và chênh lệch giữa các nhân tố đều lớn hơn 0,3. Kết luận: đã xây dựng và chuẩn hóa được thang đo bộ câu hỏi khảo sát đạt tính đơn hướng và đáp ứng giá trị phân biệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Việt Nam xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh, bác sĩ bất lực. 2019.
2. Nguyễn Văn Kính và GARP - Nhóm nghiên cứu Quốc gia Việt Nam Hà Nội. Phân tích thực trạng Sử dụng KS và kháng KS ở Việt Nam. 2010.
3. Erin Ruel, William Edward Wagner III, Brian Joseph Gillespie. The Practice of Survey Research: Theory and Applications. How to pretest and pilot a survey questionnaire. SAGE publication. 2018. 101-119. 4. Hưng T. T. M. và cộng sự. Kiến thức, thực hành về sử dụng KS của bệnh nhân tại trạm y tế xã của một số vùng miền Việt Nam năm 2018–2019. Tạp Chí Y học Dự phòng. 2021. 30(10), 84– 94, https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/99.
5. Bộ Y tế. Bộ câu hỏi phỏng vấn người bán thuốc về bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc-Phụ lục Công văn 6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017.
6. Ngô Thị Mỹ Bình và cộng sự. Kiến thức và thực hành sử dụng KS ở người cao tuổi tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2019. số 22-23-24-25, 1-7.
7. Hidayah Karuniawati. Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice of Antibiotic Use among the Population of Boyolali, Indonesia: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2021.18(16), 8258, doi: 10.3390/ijerph18168258.
8. Nguyễn Thị Phương Thúy. Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành bán KS của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam. Trường Đại học Dược Hà Nội. 2021. 134-135.
9. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. NXB Thống kê. 2010.
10. Hair J.F. Multivariate data analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 2010.