KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH

Trương Quang Phong1,, Huỳnh Thị Hồng Nhung1, Nguyễn Thanh Bình1
1 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Người dân nếu có kiến thức và hành vi đúng có thể giảm khả năng bị bệnh viêm gan vi rút C. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ kiến thức, hành vi và một số yếu tố liên quan về phòng ngừa lây nhiễm vi rút viêm gan C của người dân tại tỉnh Trà Vinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp 426 người dân từ 18 đến 60 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả: Kiến thức đúng về phòng lây nhiễm vi rút viêm gan C (39,44%) khác nhau theo nhóm tuổi, nghề nghiệp và trình độ văn hóa. Tỷ lệ người dân có hành vi đúng về phòng lây nhiễm vi rút viêm gan C (72,30%) không có sự khác biệt theo nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn nhưng có sự khác biệt theo giới tính. Những người có kiến thức chung đúng cũng có hành vi nguy cơ và phòng ngừa đúng cao gấp 1,62 lần so với những người có kiến thức chung đúng nhưng hành vi nguy cơ và phòng ngừa không đúng. Kết luận: Truyền thông giáo dục về bệnh viêm gan vi rút C có thể giúp người dân tỉnh Trà Vinh có kiến thức chung đúng về bệnh, qua đó thực hiện các hành vi đúng về phòng lây nhiễm vi rút viêm gan C.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2011), Quyết định số 2065/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan virus C, Hà Nội.
2. Hoàng Đăng Mịch và cộng sự (2009), "Hiểu biết, thái độ, thực hành về bệnh viêm gan C tại Hải Phòng năm 2005-2006", Tạp chí Y học Việt Nam, tr. 150-154.
3. Phạm Thị Thu Thủy, Hồ Tấn Đạt, và Nguyễn Bảo Toàn (2018), "Tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan C cao trong cộng đồng dân cư ở nông thôn của một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Việt
Nam", Tạp chí Gan Mật Việt Nam. 37, tr. 7-15.
4. Basnayake SK and Easterbrook PJ (2016), "Wide variation in estimates of global prevalence and burden of chronic hepatitis B and C infection cited in published literature", J Viral Hepat, 23(7), pp. 545-559.
5. Betela B and Belayneh M (2022), "Knowledge Attitude and Practice about Hepatitis C Virus and Associated Factors among Waste Handlers at Public Hospitals of Sidama Region, Ethiopia: Facility Based Cross Sectional Study". Int J Hepatol. 2022, 3726423.
6. Saaed FMA, Ongerth JE, and Ali MH (2022), "Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Survey about hepatitis B (HBV) and C (HCV) among migrant populations from Sub-Saharan Africa", medRxiv.
7. Sarkar MAM, Saha M, Hasan MN, Saha BN, and Das A (2021), "Current status of knowledge, attitudes, and practices of barbers regarding transmission and prevention of hepatitis B and C virus in the north-west part of Bangladesh: A cross-sectional study in 2020", Public Health Pract, 2, 100124.