NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO QUẢN VẮC XIN VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VẮC XIN TRONG HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Huỳnh Văn Út Cưng1,, Dương Xuân Chữ2, Mai Thị Thanh Thường3, Nguyễn Thái Đức1
1 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
3 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Năm 1796, nhà khoa học Jenner phát minh ra vắc xin - một loại sinh phẩm đặc biệt mang lại hiệu quả to lớn. Thành tựu trong công tác tiêm chủng tại Việt Nam không thể bỏ qua vai trò của bảo quản vắc xin. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng của người quản lý vắc xin và một số yếu tố liên quan trong quản lý vắc xin. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, bằng phương pháp định tính và định lượng trên 96 cán bộ quản lý vắc xin và hồ sơ, sổ sách, trang thiết bị bằng bộ câu hỏi soạn sẵn. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: 97,9% tủ lạnh có đủ dung tích chứa vắc xin. Các tủ lạnh có theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày, kể cả ngày Lễ, Tết. Cán bộ có kiến thức chung đúng chiếm 44,8% và thực hành chung đúng chiếm 55,2%. Nhóm có tham gia các khoá đào tạo có mối liên quan với kiến thức và thực hành chung. Nhóm học vấn có mối liên quan với kiến thức và thực hành chung. Kiến thức chung và thực hành chung đúng cũng có mối liên quan. Sự khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Tình hình bảo quản vắc xin thực hiện theo qui định. Có mối liên quan giữa kiến thức, thực hành chung với tham gia khoá đào tạo và nhóm học vấn. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2014), Quyết định số 1730/QĐ-BYT, ngày 16 tháng 5 năm 2014, Về việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”.
2. Bộ Y tế (2018), Thông tư số 36/2018/TT-BYT, ngày 22 tháng 11 năm 2018, “Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.
3. Chính Phủ (2016), Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 07 năm 2016, “Quy định về hoạt động tiêm chủng”.
4. Cục Y tế dự phòng (2015), “Vai trò của vắc xin và tiêm chủng”, Bộ Y tế, http://vncdc.gov.vn.
5. Lê Đặng Tú Nguyên và cộng sự (2019), “Khảo sát tình hình bảo quản và cấp phát vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre năm 2017-2018”, Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, Tập 23, số 2, 2019.
6. Phạm Quang Thái và cộng sự (2017), “Kiến thức và thực hành của chuyên trách kho về bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh tại miền Bắc Việt Nam năm 2017”,Tạp chí Y Học Dự Phòng, Tập 27, số 8, 2017.
7. Quốc hội (2016), Luật Dược.
8. Trịnh Trung Trực và cộng sự (2017), “Thực trạng quản lý vắc xin và dây chuyền lạnh tiêm chủng mở rộng tại 20 tỉnh/thành phía Nam năm 2017”, Tạp chí Y Học Dự Phòng, Tập 27, số 11, 2017.
9. Nguyễn Thanh Xuân và cộng sự (2019), Thực trạng thực hiện qui trình bảo quản vắc xin và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Đồng Tháp năm 2019, Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh Đồng Tháp.
10. Dairo, D. M., Osizimete, O. E. (2016), “Factors affecting vaccine handling and storage practices among immunization service providers in Ibadan, Oyo State, Nigeria”. African Health Sciences, 16(2), pp. 576-583