Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH LIỀU THẤP TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP KHÔNG TẮC MẠCH LỚN ĐƯỢC SÀNG LỌC BẰNG MRI 3 TESLA Tải xuống Tải xuống PDF