Quay trở lại chi tiết bài báo PHÁT HIỆN ĐỒNG NHIỄM VI SINH VẬT Ở TRẺ VIÊM PHỔI NẶNG MẮC PHẢI TẠI CỘNG ĐỒNG BẰNG REAL-TIME PCR Tải xuống Tải xuống PDF