Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang và đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc Tải xuống Tải xuống PDF