CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA

Nguyễn Tuyết Nhung1,, Lê Nguyên Lâm1, Mai Như Quỳnh1, Trương Thị Bích Ngân1, Lâm Tiến Thịnh 1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Kém khoáng hóa men răng cối lớn và răng cửa vĩnh viễn (MIH) được định nghĩa là sự kém khoáng hóa có nguồn gốc hệ thống của một đến bốn răng cối lớn thường đi kèm với ảnh hưởng lên răng cửa. Kém khoáng hóa men răng cối sữa thứ hai (HSPM) đóng vai trò như một yếu tố dự báo tiên lượng cho MIH. Tuy nhiên thuật ngữ HSPM được biết đến rất ít, vì vậy bài báo tổng quan này sẽ đề cập xung quanh những triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và tiến trình điều trị HSPM.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mukul Joshi, Bibin Jacob Emmanuel, RakhshundaManzoor. Hypomineralized Second Primary Molar. International Journal Dental and Medical Sciences Research Volume 3, Issue 1, Jan-Feb 2021 pp 895-897 www.ijdmsrjournal.com ISSN: 2582-6018.
2. McCarra C, Olegário IC, O'Connell AC, Leith R. Prevalence of hypomineralised second primary molars (HSPM): A systematic review and meta-analysis. Int J Paediatr Dent. 2022 May;32(3):367-382. doi: 10.1111/ipd.12892. Epub 2021 Oct 5. PMID: 34432910.
3. Lima LJS, Ramos-Jorge ML, Soares MEC. Prenatal, perinatal and postnatal events associated with hypomineralized second primary molar: a systematic review with meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021 Dec;25(12):6501-6516. doi: 10.1007/s00784-021-04146-6. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34414520.
4. Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn Thùy Linh và cộng sự. Kém khoáng hóa men răng hàm lớn răng cửa MIH- Nghệ thuật chẩn đoán, điều trị và kiểm soát. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 2023;142-19.
5. Ben Salem M, Chouchene F, Masmoudi F, Baaziz A, Maatouk F, Ghedira H. Are Molar-Incisor Hypomineralization and Hypomineralized Second Primary Molars Predictive of Dental Caries?: A Systematic Review. Eur J Dent. 2023 Feb;17(1):7-15. doi: 10.1055/s-0042-1749360. Epub 2022 Sep 19. PMID: 36122587; PMCID: PMC9949926.
6. Ghanim A, Elfrink M, Weerheijm K, Mariño R, Manton D. A practical method for use in epidemiological studies on enamel hypomineralisation. Eur Arch Paediatr Dent. 2015 Jun;16(3):235-46. doi: 10.1007/s40368-015-0178-8. Epub 2015 Apr 28. PMID: 25916282; PMCID: PMC4469791.
7. M.J. Silva1,2, N.M. Kilpatrick. Etiology of Hypomineralized Second Primary Molars: A Prospective Twin Study. Journal of Dental Research 2019, Vol. 98(1) 77–83 © International & American Associations for Dental Research 2018 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/0022034518792870 journal.
8. Noor Mohamed R, Basha S, Virupaxi SG, Idawara Eregowda N, Parameshwarappa P. Hypomineralized Primary Teeth in Preterm Low Birth Weight Children and Its Association with Molar Incisor Hypomineralization-A 3-Year-Prospective Study. Children (Basel). 2021 Dec 2;8(12):1111. doi: 10.3390/children8121111. PMID: 34943307; PMCID: PMC8700216.
9. Elfrink, M. E. C. (2012). Deciduous molar hypomineralisation, its nature and nurture. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].
10. Elfrink ME, Ghanim A, Manton DJ, Weerheijm KL. Standardised studies on Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) and Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM): a need. Eur Arch Paediatr Dent. 2015 Jun;16(3):247-55. doi: 10.1007/s40368-015-0179-7. Epub 2015 Apr 18. PMID: 25894247.
11. Owen ML, Ghanim A, Elsby D, Manton DJ. Hypomineralized second primary molars: prevalence, defect characteristics and relationship with dental caries in Melbourne preschool children. Aust Dent J. 2018 Mar;63(1):72-80. doi: 10.1111/adj.12567. Epub 2017 Oct 26. PMID: 28881480.
12. Phạm Thanh Hà, Nguyễn Thùy Linh. Tỷ lệ mắc HSPM và một số yếu tố liên quan ở học sinh mầm non huyện Nà Rì tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Tạp chí Hội nghị khoa học thường niên hội hình thái học Việt Nam, trang 255-259.
13. Halal F, Raslan N. Prevalence of hypomineralised second primary molars (HSPM) in Syrian preschool children. Eur Arch Paediatr Dent. 2020 Dec;21(6):711-717. doi: 10.1007/s40368-020-00520-2. Epub 2020 Apr 7. PMID: 32266665.
14. Garot E, Denis A, Delbos Y, Manton D, Silva M, Rouas P. Are hypomineralised lesions on second primary molars (HSPM) a predictive sign of molar incisor hypomineralisation (MIH)? A systematic review and a meta-analysis. J Dent. 2018 May; 72:8-13. doi: 10.1016/j.jdent.2018.03.005. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29550493.
15. Estivals J, Fahd C, Baillet J, Rouas P, Manton DJ, Garot E. The prevalence and characteristics of and the association between MIH and HSPM in South-Western France. Int J Paediatr Dent. 2023 May;33(3):298-304. doi: 10.1111/ipd.13040. Epub 2022 Dec 27. PMID: 36511101.
16. Quintero Y, Restrepo M, Rojas-Gualdrón DF, Farias AL, Santos-Pinto L. Association between hypomineralization of deciduous and molar incisor hypomineralization and dental caries. Braz Dent J. 2022 Jul-Aug;33(4):113-119. doi: 10.1590/0103-6440202204807. PMID: 36043563; PMCID: PMC9645183.
17. da Silva Figueiredo Sé MJ, Ribeiro APD, Dos Santos-Pinto LAM, de Cassia Loiola Cordeiro R, Cabral RN, Leal SC. Are Hypomineralized Primary Molars and Canines Associated with MolarIncisor Hypomineralization? Pediatr Dent. 2017 Nov 1;39(7):445-449. PMID: 29335050.
18. Mittal R, Chandak S, Chandwani M, Singh P, Pimpale J. Assessment of association between molar incisor hypomineralization and hypomineralized second primary molar. J Int Soc Prev Community Dent. 2016 Jan-Feb;6(1):34-9. doi: 10.4103/2231-0762.175409. PMID: 27011930; PMCID: PMC4784061.
19. Priyanka Avisa et al, Deciduous molar hypomineralization (DMH) – a rare entity and its clinical management approach. ISSN: Electronic version: 1984-5685 RSBO. 2017 Apr-Jun;14(2):94-7
20. Declerck D, Mampay E. Non-invasive treatment approach for hypomineralised second primary molars using preformed metal crowns: results after 1-year follow-up. Eur Arch Paediatr Dent. 2021 Jun;22(3):479-490. doi: 10.1007/s40368-020-00585-z. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33389624.