GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ

Lê Văn Minh1, Lê Thị Gái1,, Nguyễn Thị Bé Hai1, Nguyễn Văn Thống1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phương pháp học tập dựa trên trường hợp (CBL) là một giải pháp linh hoạt, thúc đẩy việc áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển kỹ năng thực hành, đặc biệt hữu ích trong khối ngành khoa học sức khỏe. CBL giúp xây dựng kiến thức sâu sắc và chuẩn bị tinh thần cho thách thức trong lâm sàng, thích ứng tốt với sự thay đổi trong cách người học tiếp cận thông tin mới, họ trở thành chuyên gia tự học và sáng tạo. Vì thế, chúng tôi tiến hành một bài báo tổng quan về giảng dạy theo phương pháp CBL trong đào tạo sinh viên thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về phương pháp giảng dạy CBL và hiệu quả mà nó mang lại. Thu thập, xử lý tài liệu tham khảo: Chúng tôi tìm kiếm các bài viết liên quan đến CBL trong giảng dạy cho sinh viên với trọng tâm ở khối ngành sức khỏe, từ đó đút kết ra các yêu cầu về giảng dạy CBL, ưu nhược điểm cũng như quy trình thực hiện giảng dạy phương pháp này. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến áp dụng CBL và hiệu quả của nó cũng được đề cập. Kết luận: Phương pháp CBL không chỉ giúp sinh viên khối ngành sức khoẻ cải thiện điểm số học tập mà còn khuyến khích khả năng thực hiện và phân tích các tình huống, đồng thời mang lại những lợi ích quan trọng cho sự phát triển kỹ năng lâm sàng của họ. Kết quả từ các nghiên cứu còn cho thấy phương pháp giảng dạy CBL có thể tăng cường tính chuyên nghiệp và làm tăng sự tự tin trong vai trò của họ trong tương lai. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tsekhmister Yaroslav. Effectiveness of case-based learning in medical and pharmacy education: A meta-analysis. Electronic Journal of General Medicine, 2023, 20(5), https://doi.org/10.29333/ejgm/13315.
2. Cen X-Y, Hua Y, Niu S, Yu T. Application of case-based learning in medical student education: a meta-analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2021, 25(8), 3173-3181, https://doi.org/10.26355/eurrev_202104_25726.
3. McLean F. Susan. Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide Literature. J Med Educ Curric Dev, 2016, 3, https://doi.org/10.4137/JMECD.S20377.
4. Chính phủ. Nghị quyết về đổi đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn
2006 - 2020. 2005. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao- duc/Nghi-quyet-14-2005-NQCP-doi-moi-co-ban-va-toan-dien-giao-duc-dai- hoc-Viet-Nam-giai-doan-2006-20205013.aspx.
5. Chính phủ. Quyết định về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid. =27160&docid=200163.
6. Sturdy Steve. Scientific method for medical practitioners: the case method of teaching pathology in early twentieth-century Edinburgh. National Library of Medicine, 2007, 81(4), 760-792, https://doi.org/10.1353/bhm.2007.0093.
7. Thistlethwaite J. E., Davies D., Ekeocha S. and et al. The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. Medical Teacher, 2012, 34(6), e421-e444, https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.680939.
8. Dewhurst D. G., Macleod H. A., Norris T. A. M. Independent student learning aided by computers: an acceptable alternative to lectures?. Computers & Education, 2000, 35(3), 223-241, https://doi.org/10.1016/S0360-1315(00)00033-6.
9. Kulak V., Newton G. A guide to using case-based learning in biochemistry education. Biochemistry and Molecular Biology Education, 2014, 42(6), 457-473, https://doi.org/10.1002/bmb.20823.
10. Trương Mỹ Linh, Lê Thị Bích Phượng, Hồ Văn An. Ứng dụng phương pháp tình huống (case study) để rèn luyện các kỹ năng trong học tập của sinh viên tại Trường Đại học Luật, đại học Huế. Tạp chí pháp luật và thực tiễn, 2021, (49), 101-112.
11. Bi M., Zhao Z., Yang J. and Wang Y. Comparison of case-based learning and traditional method in teaching postgraduate students of medical oncology. Med Teach, 2019, 41(10), 11241128, https://doi.org/10.1080/0142159X. 2019.1617414.
12. Singh, Prerna. CBL in Medical Education Effective Learning Methodology than PBL. International Journal of Integrative Medical Sciences, 2015, 2(8), 145-150, https://doi.org/10.16965/ijims.2015.121.
13. Petrescu M. S., Stalmeijer R. E., Rethans J. J., Thammasitboon S. Learning in Pediatric Emergency Situations: A Qualitative Study of Residents' Perspectives. Pediatr Crit Care Med, 2020, 21(10), 886-892, https://doi.org/10.1097/PCC. 0000000000002428.
14. Krathwohl, David R. A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 2002, 41(4), 212-218, https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2.
15. Burgess A., Diggele V. C., Roberts C. and Melis Craig. Facilitating small group earning in the health professions. BMC Med Educ, 2020, 20(Suppl 2), 457, https://doi.org/10.1186/s12909020-02282-3.
16. Ginzburg B. S., Deutsch S., Bellissimo J. and et al. Integration of leadership training into a problem/case-based learning program for first- and second-year medical students. Adv Med Educ Pract, 2018, 9, 221-226, https://doi.org/10.2147/AMEP. S155731.
17. Zhao Y., Liu W., Wang Z. and et al. The Value of CBL-Based Teaching Mode in Training Medical Students' Achievement Rate, Practical Ability, and Psychological Quality. Contrast Media Mol Imaging, 2022, 2022, 2121463, https://doi.org/10.1155/2022/2121463.
18. Yuan F., Lijie L., Lihong N. and et al. Application of the Hybrid CBL+TBL Method in Internal Medicine Teaching Practice of TCM Universities. International Journal of Chinese Medicine, 2021, 5(3), 48-52. https://doi.org/10.11648/ j.ijcm.20210503.12.
19. Clegg K., Schubert J. T., Block C. R. and et al. Translating Evidence-based Approaches into optimal Care for individuals at High-risk of ASCVD: Pilot testing of case-based e-learning modules and design of the TEACH-ASCVD study. J Clin Lipidol, 2023, https://doi.org/10.1016/j.jacl.2023.07.007.
20. Zhao W., He L., Deng W. and et al. The effectiveness of the combined problem-based learning (PBL) and case-based learning (CBL) teaching method in the clinical practical teaching of thyroid disease. BMC Med Educ, 2020, 381(2020), https://doi.org/10.1186/s12909-020-02306-y.
21. Li H., Qi X., Nie Tingting. PBL and CBL integrated picture example in the teaching of gastrointestinal tumor. Asian Journal of Surgery, 2022, 45(12), 3042 3043. https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2022.09.051.
22. Mei Yining. Application of Clinical Case Teaching Mode in Gynecological Nursing Teaching. Comput Math Methods Med, 2022, 2022, 9739313, https://doi.org/0.1155/2022/9739313.
23. Pan Y., Chen X., Wei Q. and et al. Effects on applying micro-film case-based learning model in pediatrics education. BMC Med Educ, 2020, 20(1), 500, https://doi.org/10.1186/s12909-020-02421-w.
24. Lall M., Datta K. A pilot study on case-based learning (CBL) in medical microbiology; students perspective. Medical Journal Armed Forces India, 2021, 77(Suppl 1), S215-S219, https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2021.01.005.
25. Hassoulas A., Forty E., Hoskins M. and et al. A case-based medical curriculum for the 21st century: The use of innovative approaches in designing and developing a case on mental health. Med Teach, 2017, 39(5), 505-511, https://doi.org/10.1080/0142159X.2017.1296564.
26. Wu F., Wang T., Yin D. and et al. Application of case-based learning in psychology teaching: a meta-analysis. BMC Medical Education, 2023, 23(1), 609, https://doi.org/10.1186/s12909-02304525-5.