Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÁT KHUẨN LÂM SÀNG CỦA LASER DIODE 810 NM TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG MỘT CHÂN Tải xuống Tải xuống PDF