Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Huỳnh Tấn Anh Khoa1,, Nguyễn Thành Nhân1, Nguyễn Phú Nguyên 1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF là thang điểm mới, giúp đánh giá yếu tố nguy cơ, khảo sát mức độ tổn thương mạch vành giúp cho các bác sĩ có được lựa chọn điều trị phù hợp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm các thành tố của thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và đánh giá mối tương quan giữa CHA2DS2-VASc-HSF với số nhánh động mạch vành bị tổn thương trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 59 bệnh nhân nhập viện tại Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020. Kết quả: Nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ và tăng huyết áp, hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ thường gặp nhất. Số nhánh mạch vành tổn thương có tương quan thuận mức độ tương quan trung bình với điểm CHA2DS2-VASc-HSF, r=0,439, p=0,001. Kết luận: Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì điểm CHA2DS2-VASc-HSF càng cao và mức độ tổn thương động mạch vành càng nhiều.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2019), “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”, Nhà xuất bản Y học.
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020), “Mức độ tổn thương động mạch vành qua thang điểm CHA2DS2-VASc và CHA2DS2-VASc-HSF, Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, (91-92), tr.35-41.
3. Trần Kim Sơn (2014), “Điện tâm đồ ứng dụng lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, tr.51-68.
4. Cetin M (2014), “Prediction of coronary artery disease severity using CHA2DS2 and CHA2DS2- VASc score and a new defined CHA2DS2-VASc-HSF score”, The American journal of cardiology, 113, pp.950-956.
5. Erdogan Yasar and et al (2021), “The CHA2DS2-VASc Risk Score Predicts Total Occlusion in Infarct-Related Arteries in Patients With Non-ST Elevation Myocardial Infarction”. Angiology. 73(4):380-386

6. Franz-Josef Neumann, Miguel Sousa-Uva, Anders Ahlsson et al (2018), “2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization”, European Heart Journal, 40(2), pp.87-165.
7. Kristian Thygesen (2018), Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction, Journal of the American College of Cardiology, 72(18).
8. Onur Kadir Uysal (2016), “Predictive value of newly defined CHA2DS2-VASc-HSF score for severity of coronary artery disease in ST segment elevation myocardial infarction”, Kardiol Pol 2016, 74, pp.954-960.
9. Ranjan Modi (2017), “CHA2DS2-VASc-HSF score-new predictor of severity of coronary artery disease in 2976 patients”, International Journal of Cardiology, 228, pp.1002-1006.
10. Yilmaz S (2018), “Evaluation of the Predictive Value of CHA2DS2-VASc-HSF score for In-Stent Restenosis”, Angiology, 69, pp.38-42.