PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Phạm Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Thy Nhạc Vũ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Insulin degludec và insulin glargine là những loại insulin có tác dụng chậm và kéo dài, giúp hạ đường huyết ổn định. Phân tích chi phí-hiệu quả liên quan đến việc lựa chọn sử dụng insulin degludec so với insulin glargine trong điều trị đái tháo đường (ĐTĐ) đã được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan hệ thống kết quả các phân tích chi phí-hiệu quả của insulin degludec so với insulin glargine trong điều trị đái tháo đường. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Quy trình tổng quan được tiến hành thông qua việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin về quần thể mục tiêu, quan điểm chi trả, đặc điểm của mô hình nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, loại chi phí, ngưỡng sẵn sàng chi trả (WTP), chỉ số chi phí-hiệu quả tăng thêm (ICER) của các công bố liên quan đến chi phí-hiệu quả của insulin degludec so với insulin glargine trong điều trị đái tháo đường giai đoạn 2016-2021. Kết quả: Trong 12 nghiên cứuđạt tiêu chí lựa chọn để thực hiện tổng quan hệ thống, có 7 nghiên cứu được thực hiện trên cả người bệnh đái tháo đường type 1 và type 2, quan điểm chi trả được sử dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu là quan điểm của hệ thống y tế, chiếm 58,3%. Đa số các nghiên cứu cho thấy insulin degludec đạt chi phí-hiệu quả so với insulin glargine, với giá trị chỉ số ICER/QALY giữa các nghiên cứu rất đa dạng, và cao nhất là 665.310 USD/QALY. Kết luận: Kết quả nghiên cứu tổng quan hệ thống cho thấy việc sử dụng insulin degludec thay thế insulin glargine trong điều trị đái tháo đường ở người bệnh chưa được kiểm soát đường huyết ở mức tối ưu là đạt chi phí-hiệu quả, có thể cân nhắc lựa chọn trong quá trình điều trị cho người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS.DS. Hoàng Thy Nhạc Vũ (2021), “Đánh giá Công nghệ Y tế (Health Technology Assessment - HTA)”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr.126.
2. American Diabetes Association (2018), “Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2017”, Diabetes Care. 41 (Issue), pp.917-928.
3. International Diabetes Federation (IDF) (2021), The IDF Diabetes Atlas 10th Edition.
4. Cheng H, Wan X, Ma J, Wu B (2019), “Cost-effectiveness of Insulin Degludec Versus Insulin Glargine in Insulin-naive Chinese Patients With Type 2 Diabetes”, Clinical Therapeutics, 41(3),pp.445-455.e4.
5. Evans M, Chubb B, Gundgaard J (2017), “Cost-effectiveness of Insulin Degludec Versus Insulin Glargine in Adults with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus”, Diabetes Ther, 8(2), pp.275-291.
6. Evans M, Mehta R, Gundgaard J, Chubb B (2018), “Cost-Effectiveness of Insulin Degludec vs. Insulin Glargine U100 in Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus in a UK Setting”, Diabetes Ther,9(5), pp.1919-1930.
7. Evans M, Moes RGJ, Pedersen KS, Gundgaard J, Pieber TR (2020), “Cost-Effectiveness of Insulin Degludec Versus Insulin Glargine U300 in the Netherlands: Evidence From a Randomised Controlled Trial”, Advances in Therapy, 37(5), pp.2413-2426.
8. Lalić N, Russel-Szymczyk M, Culic M, Tikkanen CK, Chubb B (2018), “Cost-Effectiveness of Insulin Degludec Versus Insulin Glargine U100 in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus in Serbia”, Diabetes Therapy, 9(3), pp.1201-1216.
9. Liu W, Yang X, Huang J (2018), “Efficacy and Safety of Insulin Degludec versus Insulin Glargine: A Systematic Review and Meta-Analysis of Fifteen Clinical Trials”, International Journal of Endocrinology, pp.8726046.
10.Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, et al. (2017), “Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes”, N Engl J Med, 377(8), pp.723-732.
11.Mezquita-Raya P, Darbà J, Ascanio M, Ramírez de Arellano A (2017), “Cost-effectiveness analysis of insulin degludec compared with insulin glargine u100 for the management of type 1 and type 2 diabetes mellitus - from the Spanish National Health System perspective”, Expert
Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 17(6), pp.587-595.
12.Pollock RF, Tikkanen CK (2017), “A short-term cost-utility analysis of insulin degludec versus insulin glargine U100 in patients with type 1 or type 2 diabetes in Denmark”, Journal of Medical Economics, 20(3), pp.213-220.
14.Pollock RF, Heller S, Pieber TR, Woo V, Gundgaard J, et al. (2019), “Short-term cost-utility of degludec versus glargine U100 for patients with type 2 diabetes at high risk of hypoglycaemia and cardiovascular events: A Canadian setting (DEVOTE 9)”, Diabetes, Obesity and Metabolism, 21(7), pp. 1706-1714.
15.Russel-Szymczyk M, Valov V, Savova A, Manova M (2019), “Cost-effectiveness of insulin degludec versus insulin glargine U100 in adults with type 1 and type 2 diabetes mellitus in Bulgaria”, BMC Endocr Disord, 19(1), pp.132.
16.Zhang XW, Zhang XL, Xu B, Kang LN (2018), “Comparative safety and efficacy of insulin degludec with insulin glargine in type 2 and type 1 diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials”, Acta Diabetol, 55(5), pp.429-441.