NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023

Lao Keat1,, Cao Thị Tài Nguyên1, Đặng Duy Khánh1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn lipid máu phổ biến trong cộng đồng thông qua dịch tễ học và việc điều trị rối loạn lipid máu còn mang một ý nghĩa dự phòng rất lớn đối với nguy cơ tm mạch. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm sử dụng thuốc và đánh giá tính phù hợp trong sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022-2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 189 hồ sơ bệnh án tại khoa nội Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần thơ từ 6/2022-5/2023. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Kết quả: Nhóm statin được sử dụng nhiều nhất với tỷ lệ 96,8%; statin cường độ trung bình chiếm ưu thế với 93,5%, trong đó, atorvastatin 10mg (57,1%), atorvastatin 20mg (32,8%), atorvastatin 40mg (3,7%), rosuvastatin 20 mg (2,6%), rosuvastatin 10mg (1,1%). Tỷ lệ quyết định dùng thuốc phù hợp là 96,3%; lựa chọn thuốc điều trị phù hợp 96,8%; liều dùng thuốc điều trị phù hợp 90,5%; tương tác thuốc nghiêm trọng trong đơn là 4,2%. Tỷ lệ sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu phù hợp chung là 80,4%. Kết luận: Tỉ lệ sử dụng thuốc không phù hợp liên quan đến việc kê đơn thuốc của bác sĩ do đó bác sĩ cần cá thể hóa từng bệnh nhân để đưa ra biện pháp sử dụng thuốc phù hợp cũng như phòng ngừa và kiểm soát những biến cố về tim mạch.   

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Catapano A. L., Graham I., Backer De G., et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016. 37(39), 2999-3058.
2. Pappan N., Rehman A. Dyslipidemia. StatPearls. StatPearls Publishing StatPearls Publishing LLC. Treasure Island (FL). 2013.
3. Pirillo A., Casula M., Olmastroni E., Norata GD., Catapano AL. Global epidemiology of dyslipidaemias. Nat Rev Cardiol. 2021. 18(10), 689-700, https://doi.org/10.1038/s41569-021-00541-4.
4. Pahwa R., Jialal I. Atherosclerosis. StatPearls. StatPearls Publishing LLC. Treasure Island (FL). 2023.
5. Thái T.Q. Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân nội trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2021.
6. Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn máu. 2015. http://vnha.org.vn/.
7. An T.T.H. Đánh giá hiệu quả sử dụng nhóm statin hoặc fibrate trong kiểm soat lipid máu tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang Năm 2017-2018. Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang. 2018.
8. Khánh N.G.P., Thảo N.N.P., Khánh Đ.D. Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ. 2022.(50), 171-179.
9. Thảo L.P.N. Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. Trường Đại học Y dược Cần Thơ. 2020.
10. Park E.J., Chiang E.C., Munawar M., et al. "Lipid-lowering treatment in hypercholesterolaemic patients: the CEPHEUS Pan-Asian survey". Eur J Prev Cardiol. 2012.19(4), 781-794.